22° / 2° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI “ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ensenyament en l’Escola Municipal de Música que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa les activitats desenvolupades en l’Escola Municipal de Música.

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, les persones físiques que es beneficiïn dels serveis o de les activitats realitzades en l’Escola Municipal de Música d’aquest municipi.

Article 4. Beneficis fiscals

Només es pagarà una matricula per família, aquesta s'imputarà al germà gran i es farà efectiva durant el mes de juliol.

Tots els alumnes que es matriculin directament al curs d’aprenentatge avançat, havent aprovat el pas de grau i havent cursat un previ curs, estaran exempts del pagament de la matrícula.

Els titulars de família nombrosa i família monoparental gaudiran d’un 10% de bonificació de les quotes.

Article 5è. Quota Tributaria

La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents: (IPC 3,1%)

Captura de pantalla 2022-01-11 a las 12.16.21.png

Captura de pantalla 2022-01-11 a las 12.16.42.png

Totes les quotes s’incrementaran cada curs amb l’IPC de Catalunya, prenent com a referència la variació de l’IPC des de l’agost de l’any anterior a l’agost de l’any en curs.

Article 6. Acreditament

La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.

Article 7. Règim de declaració i ingrés

La taxa per prestació del servei es determinarà d’acord amb les activitats que realitzin a l’Escola Municipal de Música les persones interessades, aplicant les tarifes anteriors.

Els rebuts es realitzaran mensualment i s’hauran de pagar per domiciliació bancària durant la primera quinzena de cada mes. Pel que fa als rebuts no domiciliats, i amb la finalitat de facilitar el pagament, es remetrà al domicili del subjecte passiu notificació de l’import de la taxa i el pagament el podrà efectuar a les oficines de l’Ajuntament, situades a la Plaça de l’Ajuntament, núm. 3.

No obstant, la no recepció del pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat.

Quan la persona interessada vulgui renunciar a la prestació del servei, hauran de comunicar-se amb 15 dies d’antelació i tindran efectes a partir del dia 1r. del mes següent.

Les quotes abonades pel dret d’inscripció/matrícula, així com les quotes mensuals, no seran retornades en cas de baixa.

L’impagament de dues quotes o més pel servei de l’Escola Municipal de Música, implicarà la baixa de l’alumne previ requeriment del Servei de Recaptació i d’acord amb la Llei de procediment administratiu.

Disposició Final

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no se’n acordi la modificació o derogació.

PUBLICAT AL BOP Nº155 DEL 23/12/2000

- Modificació de l'article 5 (Quota Tributària), publicat al BOP nº251 del 30/12/2021