30° / 13° Núvols

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN LA GENERALITAT O UNA PART DEL VEÏNAT.

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.e), 20.3.k) i 24.1 de la Llei 36/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat, o una part d’aquest, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin la generalitat o una part important del veïnat.

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les empreses explotadores dels serveis de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, de telecomunicacions i altres anàlogues que disposin o utilitzin xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini públic local o que n’estiguin instal·lades, amb independència de la titularitat de les xarxes o les instal·lacions. També quedaran obligades al pagament les empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

2. En el cas que l’aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament de domini públic local, el beneficiari, la persona o l’entitat en qüestió queda obligada, independentment del pagament de la taxa que s’escaigui, a reintegrar el cost total deles despeses de reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l’import. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l’Ajuntament amb la mateixa quantitat que el valor dels béns destruïts o de l’import del deteriorament efectivament produït.

3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més desis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

6. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a què hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.

L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments a què es refereix el present apartat.

Article 5. Beneficis fiscals

Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin pagar a Telefónica Española, S.A., es consideren englobades en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es refereix l’apartat 1 de l’article 4t, de la Llei 15/87, de 30 de juliol, de Tributació de la Compañía Telefónica Nacional de España, segons la redacció establerta per la disposició addicional vuitena de la Llei 39/88, de28 de desembre.

Article 6. Quota tributària

1. La quantia de la taxa és, en tot cas i sense cap excepció, l’1,5%dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses explotadores assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.

2. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses explotadores de serveis de subministrament els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquestes empreses a conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels serveis esmentats i, en general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.

3. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:

a) Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques com privades, que les empreses poden rebre.

b) Les quantitats que poden rebre per donació, herència o un altre títol lucratiu.

c) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat anterior.

d) Els productes financers, com interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa anàloga

e) Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a l’immobilitzatge.

f) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

g) Els altres ingressos procedents de conceptes diferents dels previstos en l’apartat 1 d’aquest article.

4. Els ingressos a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article es poden minorar exclusivament per les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin estat objecte d’anul·lació o rectificació. No són deduïbles els saldos de cobrament dubtós, ni els fallits.

5. Les taxes regulades en aquesta ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de subministraments, són compatibles amb l’Impost sobre Construccions d’Obres i Instal·lacions i amb altres taxes que tinguin establertes, o pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les que les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.

6. La taxa prevista en el punt 2 de l’article anterior haurà de ser satisfeta tant per les empreses prestadores de serveis de subministraments que utilitzin la pròpia xarxa de distribució que ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies públiques municipals, com per aquelles empreses que utilitzin la xarxa destinada a la generalitat del veïnat en règim de peatge.

Article 7. Meritament

La taxa es merita en el moment en què les empreses procedeixin a la facturació dels serveis prestats als seus clients.

Article 8. Període impositiu

Sens perjudici d’allò que disposa l’article 4.3 del Reial decret2066/99, del 30 de desembre, pel que fa a les obligacions de les companyies distribuïdores d’energia elèctrica el període impositiu és l’any natural.

Article 9. Règim de declaració i ingrés

Les empreses de serveis presentaran abans del dia 30 d’abril de cada any autoliquidació de les taxes meritades durant l’exercici anterior i procediran al seu ingrés al compte que indiqui l’Ajuntament.

Un cop rebuda la liquidació l’Ajuntament procedirà a la seva comprovació i donarà conformitat a la mateixa o, en el seu cas, presentarà les observacions que cregui convenients.

Article 10. Facultats d’inspecció

La comprovació i inspecció de les taxes regulades en aquesta ordenança correspon als serveis d’inspecció d’aquest Ajuntament d’acord amb els procediments, potestats i continguts que es regulen a la Llei general tributària i les seves normes de desenvolupament.

Disposició final

La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 11 de desembre de 2001,i que ha quedat definitivament aprovada, entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa

PUBLICAT AL BOP Nº32 DEL 14/03/2002