29° / 14° Nuboso con lluvia escasa

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 TAXA PER A LA RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA I TERME MUNICIPAL.

Article 1r. Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de retirada i dipòsit de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública i terme municipal, que regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes del qual s’atenen al que disposa l’article 58 de la Llei 39/88.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:

1. La prestació de servei de retirada i dipòsit de vehicles, es trobin dins o fora de la població, quan els conductors o propietaris dels mateixos hagin estat advertits per a que els retirin perquè s’està produint una situació d’estacionament abusiu o d’incompliment de la normativa bàsica de circulació a la via pública.

2. La prestació del servei de retirada i dipòsit de vehicles, es trobin dins o fora de la població, quan es constati la permanència d’un vehicle abandonat o estacionat abusivament i incomplint la normativa bàsica de circulació pública, en el cas que no es pugui advertir el conductor o propietari del vehicle per trobar-se absent en el moment d’ésser denunciat el fet.

Article 3r. Obligació de contribuir.

L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de l’article 71 del text articulat de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial ( aprovat pel Decret legislatiu 339/90, de 2 de març), en els supòsits següents

1. Sempre que constitueixi perill, causi greus pertorbacions a la circulació de vehicles i vianants o al funcionament d’algun servei públic o deteriori el patrimoni públic i també quan es puguin presumir racionalment al seu abandó.

Es presumirà racionalment el seu abandó en els casos següents.

a) Quan transcorrin més de dos mesos del que el vehicle hagi estat dipositat després de la seva retirada de la via pública per l’autoritat competent.

b) Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que en facin impossible el desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació. En aquest cas el vehicle s’ha de tractar com un residu sòlid urbà.

c) També tindrà el tractament de residu sòlid urbà els vehicles contemplats en el supòsit a) que tenint placa de matriculació o disposin de signes o marques d’identificació del seu titular, una vegada transcorreguts els terminis corresponents, aquest no el retiri en el termini de quinze dies del dipòsit.

2. En el cas d’accident que impedeixi continuar la marxa.

3. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del mateix.

4. Quan immobilitzat el vehicle, d’acord amb el que disposa l’article 6701 del DL 339/90, l’infractor persisteixi en la negativa a dipositar o garantir el pagament que l’import de la multa.

5. Quan el vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal com estacionament de limitació horària sense col·locar el distintiu d’autorització, o quan superi el doble de temps abonat conforme al que estableixi l’ordenança municipal.

6. Quan el vehicle romangui estacionat en els carrils o parts de les vies reservades exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris.

Article 4t. Subjectes passius.

Tenen la consideració de subjectes passius, a títol de contribuent les persones físiques o jurídiques, les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributaria, propietats dels vehicles retirats, que estan obligats al pagament de la tarifa corresponent: amb independència de la multa que correspongui segons la infracció comesa.

També tenen la consideració de subjectes passius, els conductors de vehicles retirats que estan obligats al pagament de la tarifa corresponent amb independència de la multa que correspongui segons la infracció comesa.

Article 5è. Tarifes.

Les tarifes aplicables per a la retirada i dipòsit de vehicles son:

DIPOSIT.jpg

Article 6è. Exempcions.

Estan exempts de liquidar la taxa per a la gestió de retirada i dipòsit de vehicles els titulars dels vehicles que justifiquin la sostracció o una altra forma d’utilització del vehicle en contra de la seva voluntat.

Article 7è. Normes de gestió.

L’acreditació de la taxa es produeixi en el moment en què s’inicia la prestació del servei.

L’import de la mateixa es farà efectiva mitjançant el pagament de la liquidació feta per l’administració municipal, en les oficines o dependències municipals.

Article 8è. Infraccions i sancions.

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que corresponguin en cada cas, s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la Llei general tributaria.

Disposició addicional

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang legal que afectin qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta ordenança.

Disposició final

La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 11 de desembre de 2001, i que ha quedat definitivament aprovada, entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

PUBLICAT AL BOP Nº 32 DEL 14/03/2002

- Modificació de l'article 5 (Tarifes), publicat al BOP nº184 del 29/12/2011