29° / 14° Nuboso con lluvia escasa

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 REGULADORA DE LA TAXA PER LES VISITES GUIADES A SERÓ, ESPAI TRANSMISSOR

Article 1. Fonaments i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 w) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a visites guiades a Seró, espai transmissor.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa per les visites guiades a Seró, espai transmissor, ens els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 5 de la present ordenança.

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats realitzats en aquest espai transmissor a que es refereix l’article segon.

Article 4. Beneficis fiscal.

No estaran subjectes al pagament de preu

  1. Els menors de 12 anys.
  2. Les persones que visitin l’espai transmissor el dia 18 de maig, dia internacional dels museus.

Article 5. Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Visites guiades:


1. Entrada individual: 5 euros

2. Entrada reduïda: 4 euros (jubilats, estudiants i grups de 10 persones).

3. Entrada escolar: 1,50 euros

Gaudiran d’una bonificació del 25% sobre la tarifa les persones amb una discapacitat reconeguda.

Article 6. Acreditament i període impositiu

La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei, o activitat especificat mitjançant l’entrada o visita a Seró, espai transmissor.

Article 7. Règim de declaració o d’ingrés

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

El pagament de la taxa s’efectuarà abans d’entrar al espai a que es refereix aquesta ordenança.

PUBLICADA AL BOP Nº73 DEL 13/04/2017

- Modificació de l'article 5 (Quota Tributària), publicat al BOP nº251 del 30/12/2021