27° / 14° Cubierto con tormenta

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Article 1r. Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix la taxa per recollida d’escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’artcile 58 de l’esmentada Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable de la taxa de prestació del servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d’habitatges i s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d’obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixen l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.

3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis següents:

a) Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d’indústries, hospitals i laboratoris.

b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.

c) Recollida de runes d’obres.

Article 3r. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari o, fins i tot, de precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de contribuent el propietari dels habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 4t. Responsables.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu i les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Exempcions.

No se concedirà cap exempció ni reducció.

Article 6è. Quota tributària.

Concepte

a) Habitatges ocupats exclusivament per persones de més de 65 anys i/o pensionistes..............60€

b) Habitatges de caràcter unifamiliar..........................................................................................99,02€

c) Locals comercials....................................................................................................................117,82€

d) Bars, cafeteries, establiments de caràcter similar................................................................166,25€

e) Tallers..................................................................................................................................166,25€

f) Hotels, fondes, residències, bar-restaurants, restaurants, bancs, empreses industrials.....310,84€

Article 7è. Acreditament.

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.

2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmenat les quotes s’acreditaran el primer dia de cada trimestre natural. Quan l’Acreditament de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data, la primera quota s’acreditarà el primer dia del trimestre següent.

Article 8è. Declaració i ingrés.

1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota del primer trimestre.

2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi realitzat la declaració.

3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula.

Article 9è. Infraccions i sancions.

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 181 a 212 de la Llei General Tributària.

Aquesta modificació que ha estat aprovada definitivament, deroga l’anterior contingut de l’article 9 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de Recollida d’Escombraries i estarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2007, fins que no se n’aprovi expressament la seva modificació.

Disposició final.

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la corporació en sessió celebrada el vuit de setembre de 1989, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 1989. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

Aquesta ordenança, que consta de nou articles, ha estat aprovada per l’ajuntament en sessió ordinària del Ple celebrada a Artesa de Segre, a vuit de setembre de 1989.

PUBLICAT AL BOP Nº138 DEL 16/11/1989

- Modificació de l'article 6 (Quota Tributària), publicat al BOP nº29 del 12/02/2020.