40° / 23° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 TAXA DE CLAVEGUERAM

Article 1r. Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable de la taxa:

a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.

b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.

2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny.

Article 3r. Subjecte passiu.

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que sigui:

a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l’usufructuari o el titular del domini útil de la finca.

b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d’aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu, substitut de l’ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari d’aquests immobles, que podran repercutir, si s’escau, les quotes que s’han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.

Article 4t. Responsables.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidacions de fallides, concursos, societats i entitats en general, els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quota tributaria.

1. La quota tributaria corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de:

a) Per cada habitatge unifamiliar...........................................................................50,00€

b) Per cada pis unifamiliar.....................................................................................50,00€

c) Per finques y locals que no estan, exclusivament, destinats a habitatges.......100,00€

2. La quota tributaria que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció de la tarifa anual següent:

Habitatges............................................................................................................................................24,30€

Habitatges nuclis agregats..................................................................................................................24,30€

Comerços.............................................................................................................................................27,35€

Comerços nuclis agregats..................................................................................................................27,35€

Garatges..........................................................................................................................................85,10€

Garatges nuclis agregats..................................................................................................................85,10€

Establiments industrials...................................................................................................................121,56€

Establiments nuclis agregats................................................................................................................121,56€

Article 6è. Exempcions i bonificacions.

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.

Article 7è. Acreditament.

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà que aquesta s’inicia:

a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu la formulava expressament.

b) Des de que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L’Acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s’hagi obtingut o no la llicència d’escomesa i sense perjudici de l’inici de l’expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització.

2. Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passin de cent metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés.

1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i de baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeix la variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d’aquestes declaracions d’alta i de baixa.

Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici.

2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos períodes i ens els mateixos terminis que els rebuts de recollida d’escombraries.

3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d’aquest ajuntament practicaran la liquidació que s’escaigui, la qual es notificarà per ingrés directe en la forma i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el vuit de setembre de 1989, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 1989. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

PUBLICAT AL BOP Nº138 DEL 16/11/1989

- Modificació de l'article 5 (Quota Tributària), publicat al BOP nº247 del 24/12/2019