29° / 10° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 1r. Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes Locals, aquest ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa de prestació dels serveis del cementiri municipal la concessió dels nínxols i la conservació i cura dels mateixos.

Article 3r. Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de la realització del servei i, si s’escau, els titulars de l’autorització concedida.

Article 4t. Responsables.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Exempcions subjectives.

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats.

b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.

c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.

Article 6è. Quota tributària.

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:

Concessió nínxols, edificis antics del Cementiri Vell, a 50 anys prorrogables:

1a filera .....................................................................................485,13€

2a i 3a filera................................................................................582,30€

Concessió nínxols a 50 anys prorrogables, 1a filera.......................................703,49€

Concessió nínxols a 50 anys prorrogables, 2a i 3a filera ................................844,60€

Títols nínxols de nova creació.......................................................... segons cost d'obra

Cànon anual conservació i cura de nínxols....................................................9,00

Utilització de la Sala de Vetlles ...................................................................110,00€

Concessió de columbaris a 50 anys prorrogables.........................................360,00€

Cànon anual conservació i cura de columbaris..............................................9,00€

Article 7è. Acreditament.

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmenat inici es produeix quan aquests es sol·liciten.

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés.

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.

La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s’acompanyarà del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.

2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada s’hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

Article 9è. Infraccions i sancions.

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el vuit de setembre de 1989, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

Aquesta ordenança, que consta de nou articles, ha estat aprovada per l’ajuntament en sessió ordinària del Ple celebrada a Artesa de Segre, a 8 de setembre de 1989.

PUBLICAT AL BOP Nº138 DEL 16/11/1989

- Modificació de l'article 6 (Quota Tributària), publicat al BOP nº247 del 24/12/2019