29° / 10° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1r. Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable.

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d’expedients de què entengui l’administració o les autoritats municipals.

2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part de qualsevol documentació administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa en l’interessat.

3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització d’activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.

Article 3r. Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l’interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

Article 4t. Responsables.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributaria.

Article 5è. Exempcions subjectives.

Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstancies:

1ra. Haver estat declarades pobres per precepte legal.

2na. Estar inscrites en el Padró de la Beneficiència com a pobres de solemnitat.

3ra. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres.

Article 6è. Quota tributària.

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la resolució final, inclosa la certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.

3. Les quotes que en resultin de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que motivin l’acreditament.

Article 7è. Tarifa.

Captura de pantalla 2022-01-11 a las 12.09.39.png

Captura de pantalla 2022-01-11 a las 12.09.58.png

Article 8è. Bonificacions de la quota.

Gaudiran d’un 100% de bonificació sobre la tarifa de fotocòpies les entitats i/o associacions inscrites al Registre municipal d’entitats i associacions de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, que no superen les 1000 fotocòpies anuals.

Gaudiran d’un 50% de bonificació sobre la tarifa de fotocòpies les entitats i/o associacions inscrites al Registre municipal d’entitats i associacions de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, un cop superades les 1000 fotocòpies anuals.

Els documents fotocopiats podran ser de qualsevol tipus (per a difusió d’activitats, documents interns, documents administratius, documents per desenvolupar activitats, impressions, i duran incorporada una llegenda de col·laboració de l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

L’Ajuntament es reserva el dret a no dur a terme el servei quan consideri que el contingut de les còpies no és de caràcter o d’interès públic o inclogui textos o imatges ofensius o de dubtosa legalitat.

Restaran exempts de pagament de compulses les entitats i/o associacions inscrites al Registre municipal d’entitats i associacions de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, els jubilats, pensionistes, personal docent i estudiants.”

Article 9è. Acreditament.

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.

2. En els casos a què fa referència el número 2 de l’article 2n, l’acreditament es produeix quan s’esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l’interessat però que redundi en benefici seu.

Article 10è. Declaració i ingrés.

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal adherit a l’escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l’expedient o en aquests mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa.

2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s’admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l’interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponent amb l’advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.

3. Les certificacions o documents que expedeixi l’administració municipal en virtut d’ofici de jutjats o tribunals per a tota mena. No es lliuraran ni es remetran si prèviament no s’ha satisfet la quota tributària corresponent.

Article 11è. Infraccions i sancions.

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 2 d’abril de 2012, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

PUBLICAT AL BOP Nº138 DEL 16/11/1989

- Modificació de l'article 7 (Tarifa), publicat al BOP nº251 del 30/12/2021
- Modificació de l'article 8 (Bonificacions de la quota), publicat al BOP nº251 del 30/12/2021