29° / 14° Intervalos nubosos con lluvia escasa

ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 36 DE LA GESTIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

CAPÍTOL I Disposicions generals.

Article 1r. Objecte.

Aquesta ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, sense perjudici de la normativa que resulta d’aplicació.

Article 2n. Àmbit d’aplicació.

2.1. La present ordenança és d’aplicació al terme municipal d’Artesa de Segre.

2.2. Aquesta ordenança és aplicable als residus de la construcció i demolició, que es generen a les obres de construcció o demolició a les que fa referència l’article 3r.

2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la present ordenança les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització i que s’hagi previst aquesta reutilització en l’estudi de gestió i en el pla de gestió de residus de la construcció i demolició.

Article 3r. Definicions.

Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:

3.1. Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor o la seva posseïdora es desprèn o tingui la intenció o l’obligació de desprendre-se’n i es genera en una obra de construcció o demolició.

3.2. Obra de construcció o demolició: l’activitat que consisteixen:

a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, com ara un edifici, una carretera, un port, un aeroport, un ferrocarril, un canal, una presa, una instal·lació esportiva o d’oci, així com qualsevol anàleg d’enginyeria civil.

b) La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terreny o del subsòl, com ara excavacions, injeccions, urbanitzacions o altre anàlegs, amb l’exclusió d’activitats a les quals sigui aplicable la directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre gestió dels residus d’indústries extractives.

Es considera part integrant de l’obra tota instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la mesura que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al final, com ara plantes de matxucar, plantes de fabricació de formigó, grava, ciment o sòl-ciment, plantes de prefabricats de formigó, plantes de fabricació de mescles bituminoses, tallers de fabricació d’encofrats, tallers d’elaboració de ferralla, magatzems de materials i magatzems de residus de l’obra mateixa i plantes de tractament dels residus de construcció i demolició de l’obra.

3.3. Obra menor de construcció o reparació domiciliària: obra de construcció o demolició en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de senzilla tècnica i entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració del volum, de l’ús, de les instal·lacions d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, i que no precisa de projecte signat per professionals titulats.

3.4. Persona productora de residus de construcció i demolició:

a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no necessiten llicència d’obres, té la consideració de persona productora del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.

b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus de construcció o demolició.

c) La persona importadora o adquirent de residus de la construcció i demolició en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

3.5. Persona posseïdora de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no té la condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona posseïdora la persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o demolició, com ara la persona constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i treballadores autònomes. En tot cas, no tenen la consideració de persona posseïdora de residus de construcció i demolició els treballadors i treballadores per compte d’altri.

CAPÍTOL II Gestió dels residus de construcció i demolició.

Article 4t. Obligacions de la persona productora de residus de construcció i demolició.

4.1. Quan la persona productora de residus de construcció i demolició presenta la sol·licitud de llicència d’obres (i en el moment que determini l’ens local en cas que decideixi que aquest requisit l’han de complir també els productors de residus de la construcció provinents d’obres menors) ha de complir amb les següents obligacions:

a) Incorporar al projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus, d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

b) Fiançar els costos previstos de gestió de residus, conforme les determinacions establertes al capítol IV de la present ordenança.

En el cas d’obres menors, l’Ajuntament farà una estimació del volum de residus, atenent a les característiques específiques de l’actuació i, en el seu cas, les justificacions tècniques aportades pel sol·licitant.

Aquesta fiança pot ser dipositada per la persona productora de residus de la construcció o demolició o per un gestor o gestora autoritzada que pertanyi a una associació empresarial del sector de la construcció de la qual la persona productora dels residus en sigui membre.

4.2. Una vegada finalitzades les obres, la persona productora de residus de construcció i demolició té la obligació de presentar a l’Ajuntament el certificat de gestió que fa referència l’article 15del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

4.3. En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que a la llicència d’obres es determini com s’ha d’acreditar aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament o mitjançant empreses acreditades externes i el cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.

Article 5è. Obligacions de la persona posseïdora de residus de construcció i demolició.

5.1. La persona posseïdora dels residus de construcció i demolició ha de presentar a la propietat un pla de gestió que reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició, d’acord amb allò establert a l’article 12 del Decret89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

5.2. Quan els residus de construcció i demolició no es gestionen per la persona posseïdora dels mateixos, aquesta està obligada a lliurar-los a un gestor de residus autoritzat, qui emetrà el corresponent certificat referent a les quantitats i residus lliurats i l’entregarà al sol·licitant de la llicència d’obres, d’acord amb allò disposat a l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

CAPÍTOL III Instal·lació, dipòsit i retirada de contenidors de residus de la construcció i demolició a la via pública.

Article 6è. Recollida de residus de la construcció i demolició.

El dipòsit de residus de la construcció i demolició a la via pública s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors o de sacs degudament homologats, que han de comptar amb la preceptiva autorització municipal.

Article 7è. Prohibicions.

Es prohibeix expressament:

a) L’abandonament i la recollida d’altres residus no especificats a l’article 3r de la present ordenança en els contenidors i sacs, així com també el dipòsit d’aquests residus de las construcció en recipients diferents dels contenidors i sacs.

b) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que, tot i procedir de moviments de terres, obres de reforma o d’enderrocs d’immobles, siguin caracteritzables com a residus especials d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya.

c) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que continguin matèries inflamables, explosives, nocives o perilloses; siguin susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin causar molèsties als veïns i vianants.

d) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual en els contenidors i sacs que no siguin els provinents directament de la pròpia obra o demolició.

Article 8è. Identificació dels contenidors i sacs.

Tots els contenidors i els sacs instal·lats a la via pública hauran de presentar al seu exterior de manera perfectament visible

a) El nom o raó social i telèfon del responsable del sac o del contenidor.

b) El nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el sac, sinó es tracta de la mateixa empresa responsable.

c) Número d’identificació del contenidor o sac.

d) Placa o indicatiu de la llicència municipal.

L’omissió de qualsevol d’aquests requisits comportarà la consideració del sac o contenidor com a residu abandonat a la via pública i justificarà per sí mateixa la seva retirada pels serveis municipals, amb el cost del transport, dipòsit i disposició del contingut a càrrec, solidàriament, del responsable del sac o contenidor, del transportista i de l’usuari, amb independència de la sanció que pugui correspondre.

Article 9è. Retirada dels contenidors i sacs.

Els contenidors i sacs hauran de ser retirats quan hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via pública, i en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d’obres.

CAPÍTOL IV Determinació, constitució i retorn de la fiança.

Article 10è. Objecte de fiança.

L’objecte de la fiança ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa vigent.

Article 11è. Determinació de l’import de la fiança.

L’import de la fiança queda fixat en la quantia de 11,00 euros per tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de150,00 euros, de conformitat amb el que estableix l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

En aquells casos en què es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, en el cas d’obres menors, la fiança s’ha de calcular en base als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost total de l’obra:

- Obres d’enderrocament 0,15%.

- Obres de nova construcció 0,15%

.- Obres d’excavació 0,07%.

Article 12è. Formes de constitució de la fiança.

La fiança pot fer-se efectiva en la forma prevista a la Llei30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, pels mitjans següents:

a) En efectiu o en valors de deute públic

b) Aval

c) Contracte d’assegurança de caució

Article 13è. Retorn de la fiança.

L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat presenta el certificat de gestió al què fa referència l’article 4 de la present ordenança.

Article 14è. Execució de la fiança.

L’execució de la fiança dipositada és procedent en cas d’incompliment de l’obligació garantida, d’acord amb allò disposat en la normativa aplicable.

CAPÍTOL V  Règim sancionador.

Article 15è. Infraccions i sancions.

Constituirà una infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents. Les infraccions a les disposicions d’aquesta ordenança són sancionades d’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Article 16è. Classificació de les infraccions.

Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva classificació es farà tenint en compte els criteris continguts al títol tercer del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Article 17è. Quantia de les sancions.

Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança només es poden imposar en virtut de la incoació del corresponent expedient sancionador que es tramitarà d’acord amb el que preveu el marc normatiu vigent. Les quanties de les multes es determinaran en funció del grau de la infracció, amb un mínim de 120,00 euros, segons els límits següents:

a) Infraccions lleus fins a 300,00 euros

b) Infraccions greus fins a 3.000,00 euros

c) infraccions molt greus fins a 6.000,00 euros

Article 18è. Persones responsables als efectes del règim sancionador.

Seran responsables de la comissió d’infraccions les persones, físiques o jurídiques que, per acció o omissió, contravinguin allò que segons l’article 14 es considerarà infracció d’aquesta ordenança.

Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa risc potencial per ala salut de les persones, per al medi ambient, o per a qualsevol dels béns jurídics emparats per la legislació penal o implica una manifesta desobediència de l’autoritat local, l’administració municipal cursarà la corresponent denúncia davant la jurisdicció ordinària i, si s’escau, en donarà compte al Ministeri Fiscal.

Article 19è. Mesures provisionals.

En el cas de vulneració de les disposicions de la present ordenança i amb independència de la imposició de les multes procedents, l’administració municipal, amb la finalitat de restaurar els espais malmesos amb motiu de les infraccions comeses, podrà adoptar les mesures següents:

a) Suspendre provisionalment els treballs d’abocament que contradiguin les disposicions d’aquest reglament o siguin indegudament realitzades.

b) Requerir a l’infractor perquè en el termini atorgat introdueixi les rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions del permís o a les prescripcions d’aquesta ordenança, i/o en el seu cas, procedir al restabliment dels espais degradats.

c) Ordenar l’aplicació de les mesures tècniques adequades que garanteixin el compliment de les prescripcions d’aquesta ordenança i, en general, de la legislació vigent en la matèria.

d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions o a qualsevol altra bé del domini públic que en resulti afectat.

Disposició addicional

En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança és d’aplicació, segons els casos, el Decret Legislatiu 1/2009, de 21de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, així com la resta de disposicions sectorials en matèria de residus i de règim local que les despleguen o les complementen.

Disposició transitòria

Els titulars de les obres iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-la d’acord amb la normativa aplicable i podran ser requerits en qualsevol moment per l’Ajuntament per tal que així ho acreditin.

Disposició final

La present ordenança entra en vigor transcorregut el termini de30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província.

PUBLICAT AL BOP Nº 26 DEL 21/02/2012