25° / 10° Intervals de núvols

ORDENANÇA NÚM. 14 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE VEHÍCLES A TRAVÉS DE LES VORERES I PER RESERVES DE VÍA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES

ARTICLE 1. Fonament Legal i Naturalesa

A l’empara del previst als articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en els articles 15 a 27, i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquesta ordenança regula la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i per reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

ARTICLE 2. Fet Imposable

Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial de les vies o terrenys públics derivada de l’entrada i sortida de vehicles a través de la vorera per a accedir a qualsevol finca (garatges, aparcaments, locals, naus industrials, organismes oficiales, etc), o de l’establiment de reserva de via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, amb prohibició d’estacionament a tercers en la part de la via pública afectada.

ARTICLE 3. Subjecte Passiu

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.

Tindran la consideració de substituts del contribuent per aquesta taxa, els propietaris de les finques i locals a que donin accés a les entrades de vehicles, els qui podran repercutir si s’escau les quotes sobre als respectius beneficiaris.

ARTICLE 4. Responsables

Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

ARTICLE 5. Beneficis fiscals

L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

Així mateix estaran exemptes de pagament les reserves d’espais per a les parades del servei públic de transport urbà, per a l’estacionament de vehicles de minusvàlids, per als serveis d’urgència de centres sanitaris públics o concertats.

ARTICLE 6. Quota Tributària

La quota tributària s’estableix en funció de la longitud en metres lineals de l’aprofitament i el nombre d’hores al dia de reserva, i serà la resultant d’aplicar les tarifes que s’enumeren en el Annex I de la present ordenança.

ARTICLE 7. Acreditació

La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

ARTICLE 7. Meritació

La taxa es meritarà el primer dia de l’any natural, si ja estigués autoritzat l’aprofitament, de conformitat amb l’article 26.1 i 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

En el cas d’alta durant l’any, es meritarà en el dia d’inici efectiu de la utilització o aprofitament i es procedirà a l’ingrés de la part proporcional de la quota, prorratejada per semestres.

ARTICLE 8. Règim de declaració i ingrés.

Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el termini establert a tal efecte. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.

El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant el termini del període de pagament voluntari.

ARTICLE 9. Notificació de taxes.

En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

ARTICLE 10. Gestió per delegació.

Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.

L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.

ARTICLE 11. Infraccions i Sancions

En tot el referent a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en concret, els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupin.

ARTICLE 12. Senyalització

Horitzontal: Davant dels accessos autoritzats es pintarà la vorada amb una línia contínua de color groc.

Vertical: A l’accés al local, visible des de la calçada i a una alçada màxima de DOS METRES I 20 CENTIMETRES (2,20m.) aproximadament sobre el nivell de la vorera, s’haurà de col·locar un senyal normalitzat, les característiques del qual fixarà l’Ajuntament, amb la indicació de l’horari i el núm. de Registre Fiscal.

ARTICLE 13. Condicions de longitud

1. GUALS

a) La longitud autoritzada a la llicència serà igual a l’amplada que quedi lliure per al pas exclusiu dels vehicles en la línia de façana.

b) L’eix central de la porta d’entrada de vehicles haurà de coincidir amb el del gual.

2. CÀRREGA I DESCÀRREGA

a) La longitud autoritzada a la llicència serà igual a la longitud de façana de l’establiment.

ARTICLE 14. Accés de vehicles sense gual

L’accés de vehicles a través de la vorera sense gual estarà obligat al compliment dels articles 15, 16 i 17 d’aquesta ordenança. Aquest tipus d’accés no estarà subjecte al pagament de cap tribut.

ARTICLE 15. Homogeneïtat de materials

Els materials utilitzats en l’acabat superficial de les vorades que s’hagin de modificat seran de les mateixes característiques que els utilitzats en la resta del municipi.

ARTICLE 16. Prohibició d’accés

Queda prohibida qualsevol altra forma d’accés mitjançant rampes o elements equivalents, provisionals o definitius (com cossos de fusta, metàl·lics o d’obra a la rigola etc.), que permetin l’accés rodat a les finques per sobre de la vorera.

ARTICLE 17. Condicions de conservació del paviment, de les rasants i la vorera.

El paviment es mantindrà permanentment en perfectes condicions de conservació. Les obres de construcció, reparació, reforma, supressió i d’altres que necessiti l’accés, es faran mitjançant contracta municipal, o bé directament pel titular. En tot cas aquestes obres seran de càrrec d’aquest titular.

Queda totalment prohibida qualsevol modificació de les rasants per motiu de la modificació de l’accés.

ARTICLE 18. Renovació de llicències

Les llicències s’han d’entendre atorgades sense perjudici de tercers i són essencialment revocables per raons d’interès públic. Conseqüentment, l’Administració Municipal podrà, en qualsevol moment, revocar la llicència i, si s’ha construït el gual o la delimitació de càrrega i descàrrega, requerir-ne al titular perquè el suprimeixi i deixi la vorera en el seu estat original. La denegació de les sol·licituds i la revocació de les llicències seran sempre motivades.

ARTICLE 19. Obligacions del titular

El titular de la llicència està obligat a:

a) No canviar-ne la titularitat ni les característiques físiques o d’utilització del gual o de la càrrega i descàrrega del local o recinte sense autorització prèvia de l’Administració Municipal.

b) La conservació i manteniment del paviment i de la senyalització de l’accés.

c) Fer-se càrrec de l’obra de construcció que s’haurà de realitzar d’acord amb l’establer en aquesta ordenança.

ARTICLE 20. Documentació

Per sol·licitar la llicència està obligat a:

a) Petició, segons model oficial, degudament complimentat.

b) Llicència d’activitat, en els casos, en que sigui necessària, segons la normativa vigent.

c) Plànol d’emplaçament a escala 1/1500 indicant clarament:

- Situació del local o recinte on s’indicarà la numeració de la finca i l’orientació geogràfica.

- Situació de l’entrada de vehicles a traves de la vorera o de la càrrega i descàrrega.

- Una fotografia de l’emplaçament.

ARTICLE 21. Canvi de titularitat

1. Els canvis de titularitat comporten una nova llicència i l’adaptació al model d’aquesta ordenança.

2. Les ampliacions i reduccions comportaran també l’adaptació al model d’aquesta ordenança.

ARTICLE 22. Gual i delimitacions de càrrega i descàrrega sense llicència

En el cas que es construeixi un gual sense haver obtingut la llicència, l’Ajuntament requerirà al titular de l’activitat, o si no n’hi ha, l’arrendatari o propietari del local, perquè en el termini de quinze dies tramiti l’oportuna llicència. En aquest cas es podrà imposar una multa de 120 EUROS i s’hauran d’abonar els drets d’utilització des del moment que constitueix el fet imposable fins al moment de la seva legalització.

ARTICLE 23. Expedients sancionadors

Un cop exhaurit aquest termini de QUINZE (15) DIES, sense haver iniciat els tràmits esmentats a l’article 22, l’Ajuntament podrà iniciar un expedient sancionador que podrà donar lloc a la imposició de sancions fins al màxim autoritzat en legislació vigent.

ARTICLE 24. Retirada de llicències

Podrà comportar la retirada de la llicència del gual i càrrega i descàrrega, independentment de les sancions aplicables, el no compliment d’alguna de les següents condicions:

a) Canviar la titularitat, les característiques físiques o d’utilització del gual o de la càrrega i descàrrega del local o recinte sense autorització prèvia de l’Ajuntament.

b) La conservació i/o manteniment del paviment i de la senyalització de l’accés.

c) El pagament de la taxa establerta a les ordenances fiscals vigents.

d) No fer ús del gual o de la càrrega i descàrrega, o fer-ne un ús indegut.

e) Canviar les circumstàncies en base a les quals es va concedir la llicència.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Els titulars de llicències de càrrega i descàrrega concedides amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, restaran obligats a l’adaptació a les tarifes de l’Annex I abans de l’1 de gener de 2014.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Queda derogada en la seva totalitat l’ORDENANÇA NÚM 35, REGULADORA DE L’ACCÉS DE VEHICLES A TRAVES DE LA VORERA.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 1 de juliol de 2013, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir de l’endemà, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX I. TARIFES

En el cas de la reserva per càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, el contribuent podrà sol·licitar una tarifa d’un màxim de quatre hores diàries, repartides en un màxim de dues hores per cada franja horària establerta en l’ordenança.

Entrada de vehicles, fins a 3 metres lineals...........................................................40,00€

Per cada metre lineal o fracció de més................................................................. 10,00

Reserva aparcament exclusivament per a entitats anomenades a l’article 5.......exempt

Reserva càrrega i descàrrega:

a) 1 hora en horari d’obertura d’establiment durant el matí....................................30,54€

b) 1 hora en horari d’obertura d’establiment a la tarda...........................................20,36€

c) 1 hora en horari fora d’horari d’obertura d’establiment.......................................10,18€

Placa de gual permanent........................................................................................50,00€

Placa de càrrega i descàrrega..............................................................................165,00€

Contra l’aprovació d’aquesta ordenança fiscal es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

PUBLICAT AL BOP Nº149 DEL 19/08/2013

- Modificació de l'annex (Tarifes), publicat al BOP nº250 del 29/12/2020