27° / 14° Cubierto con tormenta

ORDENANÇA NÚM. 7 TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENT

Article 1r. Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix la taxa per llicència d’obertura d’establiments, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a unificar si els establiments industrials i mercantils reuneixen les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualsevol de les altres exigides per les corresponents ordenances i reglaments municipals o generals per al seu funcionament normal, com a pressupòsit necessari i previ perquè aquest Ajuntament atorgui la llicència d’obertura a què es refereix l’article 22 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

2. A aquest efecte, es considerarà obertura:

a) La primera instal·lació de l’establiment per començar les seves activitats.

b) La variació o ampliació de l’activitat duta a terme en l’establiment, encara que el titular sigui el mateix.

c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que s’hi realitzi i que afecti les condicions que s’assenyalen en el número 1 d’aquest article, motiu pel qual s’exigirà una nova verificació d’aquestes.

3. S’entendrà per establiment industrial o mercantil qualsevol edificació habitable, estigui o no oberta al públic, que no es destini exclusivament a habitatge i que:

a) Es destini a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció, comercial i de serveis que estigui sotmesa a l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

b) Encara que aquelles activitats no es desenvolupin que els serveixin d’ajut o complement o que hi tinguin relació de manera que els proporcionin beneficis o profits com, per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d’entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o estudis.

Article 3r. Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat que hom pretén desenvolupar o, si s’escau, que es desenvolupi en qualsevol establiment industrial o mercantil.

Article 4t. Responsables.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Base imposable.

La superfície del local.

Article 6è. Quota tributària.

La quota tributària regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes contingudes en l’annex.

Annex – Tarifa

Les activitats i instal·lacions classificades segons l’annex del

Reglament de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció

Integral de l’administració ambiental.

Annex II. – Llicència ambiental.............................................. 144,20€

Annex III. – Regim de comunicació....................................... 144,20€

Annex III. – Obertura d’establiment..................................... 108,15€

Actes vista de comprovació:

Annex II .......................................................................... 123,60€

Annex III........................................................................... 92,70€

Es bonificarà la tarifa en un 90% per l’obertura o ampliació d’establiments industrials i comercials que creïn de 5 a 10 llocs de treball.

Article 7è. Exempcions i bonificacions.

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.

Article 8è. Acreditament.

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de la sol·licitud de la llicència d’obertura corresponent si el subjecte passiu la formulava expressament.

2. Quan l’obertura s’hagi realitzat corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a determinar si l’establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de l’inici de l’expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar l’obertura de l’establiment o decretar el seu tancament en el cas que aquesta obertura no fos autoritzable.

3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la denegació de la llicència sol·licitada o per la seva concessió supeditada a la modificació de les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant desprès que se li ha concedit la llicència.

Article 9è. Declaració.

1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura d’establiment industrial o mercantil presentaran, prèviament, en el Registre General, la sol·licitud corresponent, on especificaran l’activitat o activitats que es realitzaran en el local, i adjuntaran el contracte de lloguer o el títol d’adquisició o, si s’escau, el seu import de construcció.

2. Si després d’haver estat formulada la sol·licitud de llicència d’obertura es variava o s’ampliava l’activitat que es desenvolupa en l’establiment, o s’alteraven les condicions projectades per aquest establiment o bé s’ampliava el local previst inicialment, aquestes modificacions s’hauran de notificar a l’administració municipal amb el mateix detall i el mateix abast que s’exigeixen en la declaració prevista en el número anterior.

Article 10è. Liquidació i ingrés.

1. Quan ha acabat l’activitat municipal i s’ha dictat la resolució municipal que procedeixi sobre la llicència d’obertura, es practicarà la liquidació corresponent per la taxa, que es notificarà al subjecte passiu per al seu ingrés directe a les arques municipals fent servir els mitjans de pagament i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació.

2. Quan el subjecte passiu sigui propietari, usufructuari o concessionari de l’establiment i el local no tingui un valor cadastral determinat, hom practicarà una liquidació provisional prenent com a base imposable el valor d’adquisició o, si s’escau, l’import de construcció del local esmenat.

Després d’haver fixat el valor cadastral, es realitzarà la liquidació definitiva que correspongui i de la seva quota se’n deduirà la que s’ha liquidat en provisional i la diferència s’ingressarà a les arques municipals o, si fos procedent, es retornarà d’ofici a l’interessat l’excés ingressat per conseqüència de la liquidació provisional.

Article 11è. Infraccions i sancions.

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el vuit de setembre de 1989, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 1989. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

Aquesta ordenança, que consta d’onze articles, ha estat aprovada per l’ajuntament en sessió del Ple celebrada a Artesa de Segre, a vuit de setembre de 1989.

PUBLICAT AL BOP Nº138 DEL 16/11/1989

- Modificació de l'article 6 (Quota Tributària), publicat al BOP nº184 del 29/12/2011