31° / 9° Poc tapat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ORDENANÇA FISCAL GENERAL NÚM. 1

Reguladora de les contribucions especials.

Article 1. Fonament legal

 1. Aquesta ordenança fiscal s’estableix a l’empara de l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, en relació als articles 4.1.b) i 5.E.c) de la mateixa Llei; els articles 6.1 i 8.1a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
 1. Els seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables, en aquest municipi, ales contribucions especials, regulades pels articles 28 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 2. Fet imposable

 1. El fet imposable de les contribucions especials estarà constituït per l’obtenció per part del subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització, per aquest Ajuntament, d’obres públiques o de l’establiment o l’ampliació de serveis públics de caràcter municipal.
 2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en l’establiment o l’ampliació dels serveis a què es refereix l’apartat anterior i la seva exacció serà independent del fet que unes i altres siguin efectivament utilitzades pels subjectes passius.
 1. Tindran la consideració d’obres i serveis municipals:
  1. Els que en l’àmbit de la seva competència realitzi o estableixi l’Ajuntament per a la consecució dels fins que les lleis li atribueixen amb l’excepció de les obres realitzades a títol de propietari dels seus béns
  2. Els que realitzi o estableixi l’Ajuntament per atribució o delegació d’altres entitats públiques, i aquells la titularitat dels quals hagi assumit.
  3. Els que es realitzin o estableixin per part d’altres entitats públiques o llurs concessionaris amb aportacions econòmiques municipals.
 1. Les obres i serveis a què es refereix la lletra A) de l’apartat anterior conservaran llur caràcter municipal, quan siguin realitzats o establerts pel subjectes següents:
  1. Organismes autònoms o societat mercantils municipals, quan l’únic propietari de llur capital social sigui l’Ajuntament.
  2. Concessionaris, quan es realitzin aportacions municipals.
  3. Associacions de contribuents.
 1. Les contribucions especials són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva aplicació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l’obra o de l’establiment o l’ampliació del servei per raó del qual haguessin estat aplicades.
 1. L’Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l’ordenació de contribucions especials sempre que es donin les circumstàncies confirmadores del fet imposable, i entre d’altres i a títol merament orientatiu ,en els supòsits següents:
  1. Per l’obertura de carrers i places i per la pavimentació de calçades.
  2. Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d’aigua, de xarxes de distribució d’aigua, de xarxes de clavegueram.
  3. Per l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució d’energia elèctrica.
  4. Per l’eixamplament i noves alineacions de carrers i places ja obertes i pavimentades i per la modificació de rasants.
  5. Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de reg de vies públiques urbanes.
  6. Per l’establiment i l’ampliació del servei d’extinció d’incendis.
  7. Per la construcció d’embassaments, canals i altres infraestructures pel reg de finques.
  8. Per la realització d’obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d’aigües per a l’abastament.
  9. Per la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i col·lectors generals.
  10. Per la plantació d’arbrat en carrers i places i per la construcció i l’ampliació de parcs i jardins que siguin d’interès per a un determinat barri, sona o sector.
  11. Per desmuntar i aplanar terrenys i construir murs de contenció.
  12. Per la realització d’obres de dessecació, sanejament i defensa de terrenys contra avingudes i inundacions i per la regulació i desviament de cursos d’aigua.
  13. Per la construcció de galeries subterrànies per a l’allotjament de xarxes i canonades de distribució d’aigua, gas i electricitat, i per xarxes de serveis de comunicació i informació.
  14. Per la realització de qualsevol altra obra o per l’establiment o ampliació de qualsevol altre servei

Article 3. Subjectes passius

 1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària especialment beneficiats per la realització de les obres o per l’establiment o l’ampliació dels serveis municipals que originin l’obligació de contribuir.
 2. Es consideraran persones especialment beneficiades, les següents:
  1. Ens les contribucions especials per a la realització d’obres o l’establiment o l’ampliació de serveis que afectin a béns immobles, llurs propietaris.
  2. Ens les contribucions especials per a la realització d’obres o l’establiment o l’ampliació de serveis en benefici i a conseqüència d’explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
  3. En les contribucions especials per a l’establiment o l’ampliació del servei d’extinció d’incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’assegurances que assegurin, dins el terme municipal, els riscos que es pretenen protegir.
  4. En les contribucions especials per a la construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores que hagin d’utilitzar-les.

Article 4. Contribuents

 1. Sens perjudici d’allò que disposa l’apartat 3 de l’article 8 de la present ordenança, les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que constin en el Registre de la Propietat, com a propietàries dels béns immobles afectats, o en el Registre Mercantil o ens els padrons cobratoris de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions afectades per les obres o serveis, en data d’acabament de les obres o en el començament de la prestació dels serveis.
 1. En els supòsits de propietats horitzontals, la representació de la Comunitat de Propietaris haurà de facilitar l’Administració municipal el nom dels copropietaris i llur coeficient de participació en la comunitat. En cas contrari es notificarà i liquidarà a la pròpia comunitat una sola quota.

Article 5. Base imposable

 1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90% del cost que l’Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l’establiment o l’ampliació dels serveis.
 1. El referit cost estarà integrat pels següents conceptes:
  1. El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, plans i programes tècnics.
  2. L’import de les obres a realitzar o de l’establiment o l’ampliació dels serveis.
  3. El valor dels terrenys que haguessin d’ocupar permanentment les obres o serveis, llevat que es tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l’entitat local, o el d’immobles cedits en els termes que estableix l’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
  4. Les indemnitzacions per l’enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres i instal·lacions i les que s’hagin d’abonar als arrendataris dels béns que s’hagin d’enderrocar o ocupar.
  5. L’interès del capital invertit en les obres o els serveis quan les entitats locals hagin d’apel·lar al crèdit per finançar la porció no coberta per contribucions especials o la coberta per aquestes en cas de fraccionament general d’aquelles.
 1. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà el caràcter de mera previsió i per a practicar la liquidació definitiva s’utilitzarà el cost real de les obres o de l’establiment o ampliació del servei.
 2. Quan es tracti de les obres i serveis a què es refereix l’article 2.3.C) de la present ordenança o dels que realitzin els concessionaris amb les aportacions municipals a què es refereix l’apartat 4.B) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de l’import d’aquestes aportacions, sens perjudici de les que puguin aplicar altres Administracions Públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el límit del 90% a què es refereix l’apartat primer d’aquest article.
 3. Als efectes de determinar la base imposable, s’estendrà per cost suportat pe l’Ajuntament la quantitat resultant de restar del cost total l’import de les subvencions o auxilis que s’obtinguin de l’Estat, la Generalitat o d’altres persones públiques i privades. En el supòsit de que la persona que concedeixi la subvenció o l’auxili tingui també la condició de subjecte passiu de la contribució especial, el seu import s’ha de destinar primer a compensar la quota de la respectiva persona o entitat. Si el valor de la subvenció o auxili excedeix la quota esmentada, l’excés ha de reduir a prorrata, les quotes dels altres subjectes passius.

Article 6. Determinació de les bases imposables

La Corporació determinarà, en l’acord d’orientació concret, el percentatge del cost de l’obra o servei a repartir entre els subjectes beneficiats, que constituirà, en cada cas, la base imposable de les contribucions especials, amb el límit màxim del 90% a què es refereix l’article anterior. El percentatge serà fixat per l’Ajuntament i ponderarà la importància relativa de l’interès públic i dels interessos dels particulars que concorrin en l’obra o servei de què es tracti.

Article 7. Bases de repartiment

 1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius tenint en compte el tipus i la naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les regles següents:
  1. Amb caràcter general, s’aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, llur superfície, llur volum edificable i el valor cadastral als efectes de l’Impost sobre béns immobles.
  2. Si es tracta de l’establiment o l’ampliació del servei d’extinció d’incendis, es podran distribuir les quotes entre les entitats asseguradores que cobreixin el risc, per béns situats en aquest municipi, en proporció a l’import total de les primes recaptades, per les cobertures expressades, durant l’any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5% de l’import de les primes esmentat, l’excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva total amortització.
  3. En el cas de les obres a què es refereixi l’article 2.6.M) de la present ordenança fiscal, l’import total de les contribucions especials es distribuirà entre les companyies o empreses que hagin d’utilitzar-les per raó de l’espai reservat a cadascuna en proporció a la secció total, encara que no les hagin d’utilitzar de forma
 1. En tota mena d’obres i serveis, quan la diferència de cost per unitat d’obra en els diferents trams, seccions o fases no es correspongui amb una anàloga diferència en el grau d’utilitat o benefici pels interessats, tots els trams, seccions o fases parts consideraran de forma conjunta en el repartiment de les contribucions especials, i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals no s’atendrà solament al cost especial del tram o secció que immediatament afecti cada contribuent, sinó el cost total.
 1. En el cas que l’import total de les contribucions especials es repartís en base als metres lineals de façana, s’entendrà per finques amb façana a la via pública no només les finques edificades amb coincidència amb l’alineació exterior de l’illa sinó també les construïdes en blocs aïllats, sigui quina sigui llur situació respecte de la via pública que delimiti l’illa i sigui objecte de l’obra. En aquests casos, la façana tindrà la longitud del solar, independentment de les circumstàncies de l’edificació, l’existència de patis oberts, zones enjardinades o espais lliures.
 2. En els supòsits de finques amb façana a dos vies públiques objecte de Contribucions Especials, la longitud de façana a considerar serà la meitat de la longitud de xamfrà, sens perjudici de la resta de la immediata del solar.

Article 8. Meritació

 1. Les contribucions especials meritaran en el moment en què les obres s’hagin executat o el servei hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, la meritació es produirà de forma independent i
 1. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, un cop près l’acord concret d’imposició i ordenació, l’Ajuntament podrà exigir per endavant el pagament de les contribucions especials en funció del cost previsible pels propers dotze mesos. No es podrà exigir un nou pagament a compte si no s’ha realitzat les obres per a les quals es va exigir el pagament a compte anterior.
 1. La data en què meritin les Contribucions Especials es tindrà en compte als efectes de determinar la persona obligada al pagament, de conformitat amb allò que disposa l’article 3r. De la present ordenança, encara que en l’acord concret d’ordenació hi figuri com a subjecte passiu qui ho sigui en aquella data i que aquest subjecte hagués fet efectives les quotes, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 2 del present Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en l’acord d’orientació, i hagi estat degudament notificat, transmeti els seus drets sobre els béns o les explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre l’adopció de l’esmentat acord i la meritació, estarà obligada a donar compte a l’Administració municipal de la transmissió efectuada, en el termini d’un mes, o, en cas contrari, l’Administració podrà exigir el pagament a la persona que figurés com a subjecte passiu en el moment de l’ordenació.
 1. Un cop finalitzada l’execució total o parcial de les obres o iniciada la prestació del servei es procedirà a determinar la base imposable i les quotes definitives individuals, es practicaran les liquidacions que procedeixin i es compensaran, com a entregues a compte, les quantitats anticipades. Aquesta liquidació definitiva serà realitzada pels òrgans competents de l’Ajuntament i es seguiran les normes de l’acord concret d’orientació.
 1. Si les quantitats anticipades s’haguessin fet efectives per persones que no tinguessin la condició de subjectes passius en la data de meritació o bé excedissin de la quota individual definitiva corresponent, l’Ajuntament practicarà d’ofici la pertinent devolució.

Article 9. Fraccionament i ajornament de les quotes

 1. Un cop determinada a la quota a satisfer, l’Ajuntament podrà concedir, prèvia sol·licitud del contribuent, el fraccionament o ajornament de la quota, previ dipòsit de garantia suficient que inclourà els interessos de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, prenda, aval bancari o qualsevol altra garantia suficient a criteri de la corporació.
 1. La concessió de fraccionaments i ajornaments implicarà la conformitat del sol·licitant amb l’import total del deute tributari.
 1. La falta de pagament d’algun dels terminis ajornats donarà lloc a la pèrdua de benefici del fraccionament, amb expedició de certificació de descobert per la part pendent de quota, recàrrecs i interessos demora
 1. En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis concedits, retirant la garantia dipositada, previ al pagament de la part de la quota pendent i els interessos de demora corresponents.

Article 10. Imposició

L’exacció de les contribucions especials necessitarà la prèvia adopció, per part de l’Ajuntament, de l’acord d’imposició en cada cas concret.

Article 11. Ordenació

 1. L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o l’ampliació d’un servei, que s’hagi de finançar mitjançant contribucions especials, no podrà executar-se fins que s’acordi l’ordenació de les contribucions
 1. L’acord d’ordenació o ordenança reguladora, que es remetrà a la present ordenança general, serà d’inexcusable adopció i contindrà la determinació del cost total previst de les obres i serveis, la quantitat a repartir per contribucions especials entre els subjectes passius beneficiaris i dels criteris o bases de
 1. Un cop adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials i determinades les quotes a satisfer, es procedirà a la notificació individual de cada subjecte passiu, si el seu domicili fos conegut, i, en cas contrari, la notificació es farà per edictes, Contra l’esmentat acord, els interessats podran interposar recurs de reposició, davant l’Alcaldia, el qual podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el cost a repartir entre les persones especialment beneficiades i les quotes assignades.

Article 12. Col·laboració amb altres ens locals

Quan l’Ajuntament col·labori amb altres entitats locals en la realització d’obres o l’establiment o l’ampliació de serveis i sempre que es financin en part per contribucions especials, s’observaran les regles següents:

 1. Cada entitat local conservarà llurs competències respectives en relació als acords d’imposició i ordenació.
 2. Si alguna de les entitats locals realitzés obres o establís o ampliés serveis amb la col·laboració econòmica d’altres entitats locals, correspondrà a la primera gestió i la recaptació de les contribucions especials, sens perjudici d’allò que es disposa al punt A) anterior.
 3. En el supòsit que l’acord concret d’ordenació no fos adoptat per alguna d’aquestes entitats locals, quedarà sense efectes l’actuació comuna, i s’adoptaran separadament pe cadascuna d’elles les decisions que procedeixin.

Article 13. Col·laboració ciutadana

 1. Els propietaris o els titulars afectats per les contribucions especials podran constituir-se en Associació Administrativa de Contribuents, en el període d’informació pública destinat a l’efecte, per promoure la realització de les obres o l’establiment o l’ampliació dels serveis, amb el compromís d’assumir l’aportació municipal quan la situació financera municipal així ho exigeixi.
 1. Per a vàlida constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l’article anterior, caldrà que la sol·licitud sigui formalitzada per la majoria absoluta dels propietaris afectats, sempre que representin, almenys, les dues terceres parts de les quotes a satisfer.

Article 14. Infraccions i sancions

Es procedirà segons el que disposa la Llei general tributària i les altres disposicions, amb rang de la Llei, que siguin d’aplicació.

Article 15. Actuacions per delegació

 1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Lleida, les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
 2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Lleida s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que hagin delegat les seves facultats en la Diputació.

Disposició addicional primera.

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició addicional segona.

Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la present ordenança.

 1. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.

 

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti.»

 

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

PUBLICAT AL BOP Nº 126 DEL 30/06/2017