40° / 23° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Article 1. Fet imposable

1. L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït per l’exercici en el territori nacional d’activitats empresarials, professionals o artístiques,s’exerceixin o no en local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l’impost.

2. Es consideren, als efectes d’aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.

Article 2. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’administració encarregada de la gestió tributària, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. Tanmateix, l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.

3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la hisenda pública.

Article 3. Successors i responsables

1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades, es transmetran als socis, copartíceps o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins als terminis següents:

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.

Es podran transmetre els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en els supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.

3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions o entitats que es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària., en cas de dissolució d’aquestes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les dites entitats.

4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats referides en els apartats anteriors seran exigibles als seus successors.

5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents:

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària, estenent-se la seva responsabilitat a la sanció corresponent.

b) Els partícips o cotitulars de les entitats que es refereix l’art 35.4 de la Llei general tributària, en proporció ales seves respectives participacions.

c) Els successors per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l’anterior titular i derivades de l’exercici d’aquelles, excepte el cas d’adquisicions fetes en procediments concursals.

6. Els administradors de fet o de dret de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual,podrà sol·licitar de l’Ajuntament el certificat dels deutes per aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans de la data d’adquisició de l’explotació econòmica.8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

Article 4. Exempcions

1. Estan exempts de l’impost:

A) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme l’activitat. No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següents supòsits:

1. Quan l’activitat s’hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre en els casos de:

a) Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.

b) Transformació de societats.

c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova entitat.

d) Successió en la titularitat de l’explotació per part de familiars vinculats a l’anterior titular per línia directa o col·lateral fins al segon grau inclusiu.

2. Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja estiguessin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes a aquest, en els següents casos:

a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.

b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que s’estava exercint.

c) Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja s’estava realitzant.

d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l’activitat per a la qual ja s’estava tributant.

C) Els següents subjectes passius:

- Les persones físiques.

- Els subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 euros.

- Quant als contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció només afectarà els que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 euros.

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents regles:

1a) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i la resta de reduccions sobre les vendes, així com l’impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis.

2a) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’impost sobre societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditació de l’impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditació d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.

3a) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.

Tanmateix, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de comerç,l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin al grup.

A aquests efectes es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat dominant i una o diverses societats dominades. Es considera dominant la societat mercantil que sigui soci d’una altra societat,respecte de la qual:

a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords celebrats amb altres socis.

b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.

Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.

4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.

D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades al Text Refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de29 d’octubre.

E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, sense finalitat de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda,sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l’establiment.

F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense finalitat de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació que per a l’ensenyament, educació,rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l’establiment.

G) La Creu Roja.

H) Els subjectes passius als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.

I) Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts en el seu art 3 i per les explotacions econòmiques detallades a l’article 7 de la dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica.

2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A), B) D), G) i H) de l’apartat 1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost.

3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l’apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es concediran,quan procedeixi, a instància de part.

4. L’aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada al fet que l’entitat comuniqui a l’Ajuntament o a l’organisme gestor del tribut que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Article 5. Bonificacions

1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de cooperatives,gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions,així com les societats agràries de transformació.

2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquesta. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior.

Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals

1. La concessió de les bonificacions establertes en l’article 5 són de caràcter pregat, llevat de l’establerta per al règim fiscal de les cooperatives.

2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança amb caràcter pregat s’han de presentar a l’Ajuntament o a l’organisme gestor del tribut, i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. L’acord pel qual s’accedeixi a la petició fixarà l’exercici des del qual el benefici s’entén concedit.

3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritació de l’impost tindran efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre el rebut o liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritació del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció.

Article 7. Quota tributària

La quota tributària serà la que resulti d’aplicar a les tarifes de l’impost els coeficients de ponderació i situació regulats en els articles 8 i 9 d’aquesta Ordenança, així com les bonificacions regulades en l’article 5 anterior.

Article 8. Coeficient de ponderació

D’acord amb el que preveu l’article 86 de la Llei reguladora de les hisendes locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent:

OR.26.jpg

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides per aquest i es determinarà d’acord amb el que preveu la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4 d’aquesta Ordenança.

El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense establiment permanent.

Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb aplicació del coeficient 1,31,a expenses de la regularització posterior que sigui procedent.

Article 9. Coeficients de situació

1. Als efectes del que preveu l’article 87 de la Llei reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories fiscals:

- Primera categoria (carrer Amadeu, c. Anselm Clavé, c. Sant Antoni M. Claret, c. Balaguer, c. Balmes, c. Barcelona, c. Marcel·líFarré, c. Montsec, c. Nou, c. Pratdela Riba, c. Sant Cosmei Damià, c. Sant Joan, c. Sant Jordi, c. Sitges, c. Tarragona, c. Vescomte d’Àger, c. Eres, c. Bisbe Bernaus, c. Calvari, c. Camp de Futbol, c. Carnisseries, c. Ponent, c. Eduard Maluquer, c. Enric Granados, c. Ricard Vinyes, c. Escoles, c. Església, c. Forn, c. Girona, c. Guimerà, c. les Monges, c. Lleida, c. Segre, c. Senill, c. València, c. Mare de Déu de Salgar, c. Marede Déu del Pla, c. Mallorca, c. Ausiàs March, c. de l’Horta, c. Fassina, c. Tros del Molí, c. Democràcia, c. Ramon Llull, c. Poliesportiu, c. Bòbila, c. Jesús Santa creu, c. Sant Sebastià, c. Roc del Cudós, c. Castellot, avinguda Maria Anzizu, ctra. Agramunt, ctra. Tremp, ctra. Baldomar, ctra. Ponts, ctra. Montsonís, plaça Ajuntament, plaça Ball, plaça de la Nació Catalana, plaça Major plaça Progrés, trav. l’Església, trav. Calvari, trav. Sitges, trav. Camp de Futbol.)

- Segona categoria: La resta de carrers del municipi d’Artesa de Segre, que inclou tots els nuclis agregats.

2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l’article 8 d’aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients següent:Categoria fiscal de les vies públiques

1a

2a

Coeficient Aplicable

1,212

1,097

3. Quan es tracti de locals confrontats a dos o més carrers, classificats en diverses categories, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via superior, sempre que en aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte.

Article 10. Període impositiu i acreditació

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracta de declaracions d’alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l’activitat fins al final de l’any natural.

2. L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d’alta, el dia de començament de l’activitat no coincideixi amb l’any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l’any, inclòs el de començament de l’exercici de l’activitat.

També, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran prorratejades per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s’hagués exercit l’activitat.

No obstant el disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i aportacions de branques d’activitat, les declaracions d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què es tracti. En conseqüència,respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació no es farà cap devolució o ingrés derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat.

3. En les activitats de serveis d’espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.

Article 11. Règim de declaració i d’ingrés

1. És competència de l’Ajuntament, la gestió tributària d’aquest impost, que comprèn les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, la realització de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, l’emissió dels instruments de cobrament, la resolució dels recursos que s’interposin contra els esmentats actes i les actuacions per a la informació i l’assistència al contribuent.

2. Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de:

a) L’endemà al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés directe.

b) L’endemà al de finalització del període d’exposició pública del corresponent padró, en el cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró.

3. La interposició de recursos no paralitza l’acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el termini previst per a interposar-los, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i adjunti garantia suficient.

No obstant això, en casos excepcionals, l’òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s’impugna.

4. Les liquidacions d’ingrés directe han de ser pagades en els períodes fixats per l’article 62.2 de la Llei general tributària.

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà la via de constrenyiment i s’aplicarà el recàrrec establert en la Llei general tributària.

5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l’endemà del venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i l’esmentat interès s’aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment.

El tipus d’interès és el vigent al llarg del període en què s’acrediti, fixat conforme al que disposa l’article 26.6de la Llei general tributària.

Article 12. Comprovació i investigació

Per delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda, l’Ajuntament o l’ens encarregat de la gestió tributària exercirà les funcions d’inspecció de l’impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s’escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, l’exclusió o l’alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.

Article 13. Gestió per delegació

1. Mentre la gestió tributària i la recaptació estigui delegada en la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, totes les facultats d’aquestes matèries que en aquesta Ordenança s’atorguen a l’Ajuntament seran exercides per l’esmentat Organisme. En concret, les facultats dels articles 3.6, 6.2 i 11 d’aquesta Ordenança.

2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.

Article 14. Declaracions d’alta, baixa i variacions.

1. Declaracions d’alta d’activitats

a) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici d’una activitat en el municipi o afectin directament o indirectament un nou local a una activitat preexistent, i ja estiguin tributant efectivament per l’impost en el territori nacional per aquesta mateixa activitat o altres diferents, estaran obligats a presentar una declaració d’alta davant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat.

b) Igualment estaran obligats a presentar declaració d’alta a la matrícula, els subjectes passius que gaudeixin d’alguna exempció, en el moment que deixin de complir les condicions exigides per la seva aplicació.

2. Declaracions de baixa d’activitats

a) Els subjectes passius inclosos a la matrícula de l’impost que cessin en l’exercici d’una activitat en el municipi o en l’ús d’un local afecte directament o indirectament a una activitat preexistent, estaran obligats a presentar una declaració de baixa per cessament de l’activitat davant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, en el termini d’un mes a comptar des de la data que es va produir el cessament.

En el cas que la data de cessament declarada sigui anterior al termini indicat en el paràgraf anterior, el subjecte passiu haurà d’acreditar la data de cessament que es declari.

b) Igualment els subjectes passius inclosos a la matrícula de l’impost que tinguin el dret a gaudir d’una exempció, estaran obligats a presentar declaració de baixa a la matrícula.

3. Declaracions de variacions

a) Quan es modifiquin les dades amb les quals el subjecte passiu consta a la matrícula, aquest haurà de presentar, en el termini d’un mes des que es produeixi aquesta modificació, una declaració de variació, que produirà els seus efectes a la matrícula del següent exercici.

b) En particular, s’hauran de comunicar les variacions que es produeixin en l’import de la xifra neta de negocis, quan aquesta variació impliqui modificació en l’aplicació dels trams establerts a l’article 8 d’aquesta ordenança

c) Igualment s’hauran de presentar declaració de variació dels subjectes passius matriculats en el grup 833,de la Secció 1a de les Tarifes, pels metres quadrats de terrenys o edificacions venuts, i els matriculats en els epígrafs 965.1, 965.2 i 965.5 de la mateixa secció, pels espectacles celebrats, segons s’estableix a la norma comuna al grup i epígrafs indicats respectivament. Sobre aquestes declaracions, l’ajuntament o l’òrgan gestor del tribut, efectuarà les corresponents liquidacions d’ingrés directe, per la part variable de la quota de les dites activitats.

Disposició addicional primera

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o altra norma de rang legal que afectin qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins de l’àmbit d’aquesta Ordenança.

Disposició transitòria

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a la dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti.

PUBLICAT AL BOP Nº192 DEL 04/10/2019

- Modificació de l'article 9 (Coeficients de situació), publicat al BOP nº 225 del 05/12/2013