27° / 14° Cubierto con tormenta

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

Article 1. Fet imposable

L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s'ha d'obtenir prèviament la llicència d'obres o urbanística corresponent , s'hagin obtingut o no les llicències esmentades, sempre que l'atorgament de la llicència o l'activitat de control sigui de competència municipal.

Article 2. Actes subjectes

1. Estan subjectes a l'impost les construccions, instal·lacions i obres següents:

 1. Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.

 2. Les parcel·lacions urbanístiques.

 3. Les obres de nova planta i ampliació d'edificis, o necessàries per a la implantació, l'ampliació, la modificació o la reforma d'instal·lacions de qualsevol mena.

 4. Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d'instal·lacions existents.

 5. Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.

 6. La primera utilització i ocupació dels edificis.

 7. Els canvis d’ús dels edificis i les instal·lacions.

 8. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

 9. L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

 10. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.

 11. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

 12. L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

 13. La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

 14. Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.

 15. La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

 16. La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, i les xarxes públiques de comunicacions electròniques.

 17. Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, excepte les relatives a la instal·lació de panells solars fotovoltaics, en els termes que estableix l'article 9 bis del TRLUC.

 18. La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

 19. Els usos i les obres provisionals.

 20. La construcció o la instal·lació de murs i tanques, tant en solars com en terrenys.

 21. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

 22. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

 23. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats.

 24. Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’avaries de les d’infraestructures de serveis tècnics a què fa referència la lletra a de l’article 34.5 bis del TRLUC.

 25. La construcció de guals per a l'entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública.

 26. Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol reposició del paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès per les obres esmentades.

 27. Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.

 28. Construcció de piscines, instal·lacions esportives i d'esbarjo o qualsevol altra obra o elements ornamentals fixos en jardins i terrenys.

 29. Obres als cementiris.

 30. Qualsevol altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència urbanística, règim de comunicació prèvia o declaració responsable, d'acord amb el que s'estableix en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), la normativa urbanística vigent a Catalunya o les ordenances municipals.

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que siguin propietats de la construcció, instal·lació o obra de què es tracti, siguin o no propietaris de l'immoble sobre el qual es realitzin aquelles.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu contribuent, en tindran la condició de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres.

Els substituts podran exigir del contribuent 'import de la quota tributària satisfeta.

3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a l'Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d'obres o urbanística o de presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i, en qualsevol cas, abans de l'inici de la construcció, la instal·lació o l'obra.

Article 4. Successors i responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos de la Llei General Tributària.

3. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es trametran i s'exigiran als successors de les persones físiques i jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària amb les limitacions resultants de la legislació civil pel que fa a l'acceptació de l'herència.

Article 5. Beneficis fiscals d'aplicació preceptiva.

Està exempta de pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual sigui propietat l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estan subjectes a l'impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.

Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa.

D'acord amb l'art. 103 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, les ordenances fiscals podran regular bonificacions sobre la quota de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres:

1. Una bonificació del 95% sobres les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiqui tal declaració. Hauran d’estar inclosos en el Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal com béns culturals d’interès nacional (BCIN), béns culturals d’interès local (BCIL), béns culturals d’interès local o patrimoni arqueològic.

La bonificació es concedirà, prèvia petició del subjecte passiu, per acord de la majoria simple del Ple, que inclourà el percentatge de bonificació i que no tindrà, en cap cas, caràcter vinculant per a futurs acords similars

2. Una bonificació del 50% en les obres d'instal·lació de plaques solars, panells fotovoltaics i receptors d'energies eòliques, aerotèrmia i en general qualsevol altra instal·lació d'aquest tipus, sempre que sigui per autoconsum i que no estiguin obligades per normativa.

L’aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a la producció d’energia disposin de la corresponent homologació de l'administració competent.

3. Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres referent als habitatges de protecció oficial.

4. Una bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixen les condicions d'accés i habilitat dels discapacitats.

5. Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions i obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions disposin de la corresponent homologació per l'Administració competent. Els subjectes passius vindran obligats a acreditar davant de l’Ajuntament el cost de la part bonificada, degudament detallat i desglossat de la resta d’elements integrants del cost real i efectiu de la construcció, instal·lació i obra, i a declarar que no tenen cap altra ajuda per aquesta actuació.

La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si és el cas, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

6. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors s'han de presentar juntament amb la sol·licitud de la llicència, regulada al apartat 1 de l'article 9 d'aquesta ordenança i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa.

Quan la bonificació s'apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal.

El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de presentació de sol·licitud. De no resoldre's en aquest termini la sol·licitud ha d'entendre's estimada.

Les bonificacions establertes en aquest article no són acumulables, amb excepció de la de l’apartat 5. Quan les construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit i l'interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s'aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d'import superior.

Article 7. Base imposable, quota i meritació.

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l'obra. S'entén per tal, aquests efectes, el cost d'execució material d'aquella.

No formen part de la base imposable:

- L'impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra.

- Els honoraris professionals, tant de l’elaboració del projecte com de la direcció tècnica de l’obra.

- El benefici empresarial del contractista sempre que l’existència i quantia d’aquest estigui acreditat de manera suficient, ni qualsevol altre concepte que no integri estrictament, el cost d’execució material.

2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

3. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que no s'hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s'hagi presentat la declaració responsable o comunicació prèvia corresponents.

Article 8. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen serà d'un 3,20%, amb un import mínim de 30,00€ i sense bonificació.

Article 9. Règim de declaració i d'ingrés.

1. El sol·licitant d'una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o una comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el fet imposable de l'impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el projecte d'obres, i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.

2. Quan es concedeixi la llicència preceptiva o es presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia o quan s'iniciï la construcció, instal·lació u obra, encara que no es disposi del títol habilitat, l'Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte en base al pressupost i/o als mòduls establerts a l'Annex 1 d'aquesta ordenança fiscal, sense perjudici de la liquidació complementària. En intervencions no contemplades en el corresponent Annex o situacions contradictòries, la base imposable la determinaran els tècnics municipals d'acord amb el cost estimat d'aquestes.

3. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si s’escau, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que correspongui.

4. L'ingrés de les liquidacions, provisional i definitiva, s'efectuarà en les entitats col·laboradores de la recaptació en els terminis fixats pel Reglament General de Recaptació.

5. Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, i en el termini d’un mes des de l’acabament, el subjecte passiu haurà de presentar declaració sobre el seu cost real i efectiu, a la qual haurà d’adjuntar la documentació acreditativa, que pot consistir en el pressupost definitiu, les certificacions d’obra, la declaració d’obra nova o qualsevol altra documentació que pugui considerar-se vàlida per a la determinació del cost real. A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.

6. L'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si procedeix, la base imposable a què es refereix l'apartat 5, practicarà la liquidació corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que correspongui.

En tot cas, la pràctica de la liquidació a què es refereix aquest apartat no impedirà les actuacions d’inspecció que procedeixin.

La liquidació notificada al subjecte passiu s’ingressarà en els terminis establerts en l'article 62 de la Llei general tributària.

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés del deute s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.

7. Les sol·licituds de devolució, total o parcial de l’import satisfet, per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis tècnics municipals, en el qual es faci constar l’acceptació municipal de la renúncia total o parcial a l’execució de la construcció instal·lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’article 103.1.b) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Article 10è. Garantia per danys

1. Quan l’execució de l’obra pugui ocasionar danys en el paviment de la via pública, o en qualsevol servei municipal d’infraestructura urbanística, jardineria o mobiliari urbà, és requisit previ, a la concessió de la llicencia, fer el dipòsit d’una fiança per respondre dels danys que en aquests elements s’hi pugui ocasionar durant el temps que duri l’obra.

2. La quantitat que s’ha de dipositar la fixen els serveis tècnics municipals, i es té en compte, la superfície de la via pública que s’utilitza, l’entitat dels serveis tècnics municipals que puguin ser afectats i els preus de mercat vigents en el moment de sol·licitar la llicència per a la reposició del paviment i de les instal·lacions.

3. La fiança s’ha de presentar prèviament a l’obtenció de l’autorització municipal.

4. Les obres que es facin en carrers que no estiguin pavimentats són exemptes del dipòsit, sempre que no en resultin afectats els serveis a que fan referència els paràgrafs anteriors.

5. Un cop acabada l’obra, s’haurà de tornar l’import de la fiança, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, o, si escau, s’haurà d’exigir la diferència que es pugui produir en contra dels executors de les obres, per causa dels desperfectes de tot tipus que hagin ocasionat en la via pública o en els serveis municipals.

Article 11. Inspecció i recaptació.

La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei general tributària, les altres Lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 12. Infraccions i sancions.

Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, s'ha d'aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, les disposicions que la complementen.


Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels projectes legals i reglamentaris de què porten causa.


ANNEX 1:

ÍNDEX O MÒDULS DE DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE PER ACTUACIONS SUBJECTES A LLICÈNCIES D’OBRA O RÈGIM DE COMUNICACIÓ D’OBRESOBRES MAJORS

1. PRESSUPOST DE REFERÈNCIA

Pr= S x Mb x Cg x Ct x Cq x Cu

2. DEFINICIONS

S:

Superfície (m2)

Mb:

Mòdul bàsic. (646 €/m2) Aquest mòdul bàsic està fixat per l’any 2024, Per al càlcul de la base imposable caldrà actualitzar-lo anualment segons la revisió efectuada pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Cg:

Coeficient corrector en funció de la ubicació geogràfica. (Per a Artesa de Segre es fixa en 0,90).

Ct:

Coeficient corrector en funció de la tipologia de l’edificació.

Cq:

Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d’equipaments i acabats.

Cu:

Coeficient corrector en funció de l’ús de l’edificació.

Pr:

Pressupost de referència3. VALORS DE REFERÈNCIA

Mb: MÒDUL BÀSIC

646 €/m2

Cg: COEFICIENT UBICACIÓ GEOGRÀFICA

0,90

Ct: COEFICIENT TIPOLÒGIC

En edificacions de nova planta i addicions

Edifici Aïllat (4 façanes)

1,20

Edifici en testera (3 façanes). Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d'edifici.

1,10

Edifici entre mitgeres (1\2 façanes).

1,00

En obres de reforma i rehabilitació

Rehabilitació integral d'edifici conservant exclusivament les façanes.

0,90

Reformes que afectin elements estructurals.

0,70

Reformes que no afectin elements estructurals.

0,50

Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni instal·lacions

0,30

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta.

Cq: COEFICIENT DE QUALITAT

Nivell superior a l’estàndard d’us

1,20

Nivell estàndard segons ús. (Mínim obligatori en edificis d'habitatges, també en garatges d'habitatges unifamiliars).

1,00

Nivell inferior a l'estàndard d’ús. (Aplicable a locals, naus i magatzems sense ús definit o que requereixin una actuació posterior).

0,80Cu: COEFICIENT D’US

Edificació

Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres.

3,00

Clíniques i Hospitals.

2,80

Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles Universitàries. Hotels de 4*. Presons.

2,60

Laboratoris.

2,40

Hotels de 3*.

2,20

Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d'oficines. Escoles. Hotels de 2*. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts. Residències universitàries. Restaurants. Habitatges > 200m2.

2,00

Residencies. Dispensaris. Estacions d'autobusos. Hostals. Hotels d'1*. Escoles bressol. Pensions. Habitatges < 50 m2. Habitatges entre 200 m2 i 150 m2.

1,80

Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m2 i 100 m2.

1,60

Vestuaris. Habitatges entre 100 m2 i 50 m2.

1,40

Edificis d'aparcaments i garatges amb equipament. Plantes altes per a locals sense ús específic. Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades.

1,20

Locals comercials en planta baixa sense ús específic. Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. Garatges d'habitatges unifamiliars.

1,00

Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m. i coberta lleugera autoportant.

0,70

Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m. i coberta lleugera autoportant.

0,60

ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L'HABITATGE (GOLFES)

NOTA: Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l'habitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m. d'altura, caldrà valorar-los com l'habitatge inferior, sense augmentar el Cu per superfície total.

Obra civil

Piscines

1,00

Parcs infantils a l’aire lliure

0,40

Urbanització bàsica (Moviment de terres, xarxa de clavegueram, xarxa d’aigua, xarxa d’electricitat, telecomunicacions).

0,20

Urbanització complementària (pavimentació, voreres, enllumenat, jardineria i mobiliari urbà).

0,10

Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge.

0,20

Jardins. Pistes de terra sense drenatge.

0,10

ENDERROCS

1, PRESSUPOST DE REFERÈNCIA

Pr= V x Mb x Cg x Ct x Cu

2. DEFINICIONS

V:

Volum edifici (m3).

Mb:

Mòdul bàsic. (646 €/m2) Aquest mòdul bàsic està fixat per l’any 2024, Per al càlcul de la base imposable caldrà actualitzar-lo anualment segons la revisió efectuada pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Cg:

Coeficient corrector en funció de la ubicació geogràfica. (Per a Artesa de Segre es fixa en 0,90).

Ct:

Coeficient corrector en funció de la tipologia de l’edificació.

Cu:

Coeficient corrector en funció de l’ús de l’edificació.

Pr:

Pressupost de referència

3. VALORS DE REFERÈNCIA

Ct: COEFICIENT TIPOLÒGIC

Per edificacions en zones de casc antic.

0,30

Per edificacions entre mitgeres.

0,20

Per edificacions aïllades.

0,10

Cu: COEFICIENT D’US

Per altures de fins a 10 metres.

0,10

Per altures de més de 10 metres.

0,15

ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES (Obra civil i instal·lació)

ASCENSORS

1. PRESSUPOST DE REFERÈNCIA

Pr= Cp x (4.708 + 2.545 x N) x Va

2. DEFINICIONS

Cp:

Capacitat màxima de l’ascensor en persones / 2. Per capacitats inferiors a 2 persones, el valor de Cp=1.

N:

Nombre de parades.

Va:

Coeficient d’actualització (1,13) Aquest coeficient està fixat per l’any 2024, caldrà actualitzar-lo anualment segons la revisió efectuada pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Pr:

Pressupost de referènciaMUNTACÀRREGUES

1. PRESSUPOST DE REFERÈNCIA

Pr= Cc x (3.472 + 2.030 x N) x Va

2. DEFINICIONS

Cc:

Capacitat màxima del muntacàrregues en Kg/150. Per capacitats inferiors a 150 Kg, el valor de Cc=1.

N:

Nombre de parades.

Va:

Coeficient d’actualització (1,13) Aquest coeficient està fixat per l’any 2024, caldrà actualitzar-lo anualment segons la revisió efectuada pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Pr:

Pressupost de referència

OBRES MENORS

1. PRESSUPOST DE REFERÈNCIA

Pr= S x P x Va

2. DEFINICIONS

S:

Superfície (m2)

P:

Preu (€/m2)

Va:

Coeficient d’actualització (1,13). Aquest coeficient està fixat per l’any 2024, caldrà actualitzar-lo anualment segons la revisió efectuada pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Pr:

Pressupost de referència

Instal·lació de rètols i cartelleres

Instal·lació de rètols

100 €/m2

Instal·lació de cartelleres publicitàries

92,59 €/m2

Col·locació de pals

34,77 €/ut

Col·locació de veles,tendals i marquesines

30,27 €/m2

Obertures de rases i pous en via pública

Carrers i camins sense urbanitzar

26,59 €/ml

46,54 €/m2

Carrers paviment de panot, llossetes o similar

53,19 €/ml

93,08 €/m2

Paviment asfalt, formigó o similar

79,78 €/ml

132,98 €/m2

Instal·lació de tanques

Col·locació de tanques definitives en solars i terrenys

135,83 €/ml

Col·locació de tanques provisionals en solars i terrenys

41,42 €/ml

Instal·lacions de serveis públics

Implantació, ampliació, o modificació de tota mena d'instal·lacions tècniques de serveis públics en RASA (aigua, clavegueram, telecos, electricitat i gas)

341,09 €/ml

Implantació, ampliació, o modificació de tota mena d'instal·lacions tècniques de serveis públics en POUS, ARQUETES, AFECTACIONS NO LINEALS (aigua, clavegueram, telecos, electricitat i gas)

245,34 €/m2

Nova arqueta per escomesa d'instal·lació en vorera

332,45 €/u

Cobertes

Repàs de coberta, substitució puntual d'alguna llata, teula, rajola i neteja de canaleres

46,67 €/m2

Substitució total de coberta

210,61 €/m2

Impermeabilització i aïllament de coberta i terrassa amb reposició d'acabat existent

154,01 €/m2

Substitució de canaleres i baixants de coberta i terrassa

45,25 €/ml

Façanes

Pintat de façanes sobre arrebossat

21,51 €/m2

Rehabilitació de façanes de fins a 7 m d'alçada, incloent la part proporcional de muntatge i desmuntatge de mitjans auxiliars

39,89 €/m2

Rehabilitació de façanes de més de 7 m d'alçada, incloent la part proporcional de muntatge i desmuntatge de mitjans auxiliars

53,19 €/m2

Col·locació d'envans pluvials

87,27 €/m2

Substitució de fusteria exterior o reixes

277,06 €/m2

Paviments

Substitució o addició de paviment interior en habitatge

46,54 €/m2

Substitució o addició de paviment interior en locals o edifici industrials

17,28 €/m2

Interiors i acabats

Construcció o substitució d'envans en habitatge o local

119,93 €/m2

Arrebossats i enguixats de parets i sostres

39,81 €/m2

Col·locació de cel ras

56,78 €/m2

Pintat interior de locals o habitatges

12,86 €/m2

Substitució de fusteria interior

370,25 €/ut

Substitució o formació de bany complet acabat, amb peces de sanitari i enrajolat inclòs

792,22 €/m2

Substitució de banyera per plat de dutxa

316,22 €/m2

Substitució o formació de cuina completa, inclou mobles i enrajolat

792,22 €/m2

Substitució d'instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i calefacció

48,82 €/m2

Ampliació i/o nova construcció d'obertures a façanes o parets de càrrega

719,18 €/m2

Locals

Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent distribucions,acabats i instal·lacions

648,31 €/m2

Adaptació de local en estructura a bar restaurant o similar, incloent distribucions,acabats i instal·lacions

739,07 €/m2

Adaptació de local en estructura a oficines i banca, incloent distribucions,acabats i instal·lacions

829,83 €/m2

Rehabilitació de local comercial existent, consistent eb reformes d'adaptació o modernització

324,15 €/m2

Rehabilitació de bar, restaurant o similar existent, consistent en reformes d'adaptació o modernització

369,53 €/m2

Rehabilitació d'oficines existents, consistent en reformes d'adaptació o modernització

414,91 €/m2

Altres

Neteja de runes i vegetació en solars i finques, sense implicar moviments de terres

5,10 €/m2

Pavimentació de patis, voreres i similars en interior de finques

28,84 €/m2

Piscines

576,9 €/m2

Basses

73,13 €/m2

Desmunt o terraplenat de solars, excepte en cas d’afectar estructures adjacents

15,97 €/m2

Moviments de terres, fins a 1 m de profunditat

9,97 €/m2

Moviments de terres, fins a 3 de profunditat

29,92 €/m2

Camins rurals

33,24 €/m2

Pr=

Mb x

Cg x

Ct x

Cq x

Cu x

Sup =

Habitatge

641,00

0,90

1,20

1,00

1,60

0,00

0,00

PUBLICAT AL BOP Nº 102 DEL 27/05/2024