13° / 0° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

Article 1. Fet imposable

L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s'ha d'obtenir prèviament la llicència d'obres o urbanística corresponent , s'hagin obtingut o no les llicències esmentades, sempre que l'atorgament de la llicència o l'activitat de control sigui de competència municipal.

Article 2. Actes subjectes

1. Estan subjectes a l'impost les construccions, instal·lacions i obres següents:

a) Les obres de nova planta i ampliació d'edificis, o necessàries per a la implantació, l'ampliació, la modificació o la reforma d'instal·lacions de qualsevol mena.

b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d'instal·lacions existents.

c) La construcció de guals per a l'entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública.

d) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses subministradores de serveis públics.

e) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys.

f) La nova implantació, l'ampliació o la modificació de tota mena d'instal·lacions tècniques dels serveis públics.

g) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.

h) Qualsevol altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència urbanística, o règim de comunicació, d'acord amb el que s'estableix en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i en el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que siguin propietats de la construcció, instal·lació o obra de què es tracti, siguin o no propietaris de l'immoble en què es fa.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu contribuent, en tindran la condició de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres.

Els substituts podran exigir del contribuent 'import de la quota tributària satisfeta.

3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a l'Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d'obres o urbanística o de presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i, en qualsevol cas, abans de l'inici de la construcció, la instal·lació o l'obra.

Article 4. Successors i responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos de la Llei General Tributària.

3. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es trametran i s'exigiran als successors de les persones físiques i jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària amb les limitacions resultants de la legislació civil pel que fa a l'adquisició de l'herència.

Article 5. Beneficis fiscals d'aplicació preceptiva.

1. Està exempta de pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual sigui propietat l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estan subjectes a l'impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.

Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa.

D'acord amb l'art. 103 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, les ordenances fiscals podran regular bonificacions sobre la quota de l'impost sobre construccions, instal.la1acions i obres.

1. Una bonificació del 95% sobres les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiqui tal declaració.

2. Una bonificació del 50% en les obres d'instal·lació de plaques solars, panells fotovoltaics i receptors d'energies eòliques, i en general qualsevol altra instal·lació d'aquest tipus, sempre que sigui per autoconsum i que no estiguin obligades per normativa.

3. Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres referent als habitatges de protecció oficial.

4. Una bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixen les condicions d'accés i habilitat dels discapacitats.

Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors s'han de presentar juntament amb la sol·licitud de la llicència, regulada al apartat 1 de l'article 9 d'aquesta ordenança i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa.

Quan la bonificació s'apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal.

La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de presentació de sol·licitud. De no resoldre's en aquest termini la sol·licitud a d'entendre's d'estimada.

Les bonificacions establertes en aquest article no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit i l'interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s'aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d'import superior.

Article 7. Base imposable, quota i meritació.

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l'obra. S'entén per tal, aquests efectes, el cost d'execució material d'aquella.

No formen part de la base imposable:

- L'impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra.

- Els honoraris professionals.

- El benefici empresarial del contractista

2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

3. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que no s'hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s'hagi presentat la declaració responsable o comunicació prèvia corresponents.

Article 8. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen serà d'un 2,20%, amb un import mínim de 30,00€ i sense bonificació.

Article 9. Règim de declaració i d'ingrés.

1. El sol·licitant d'una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o una comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el fet imposable de l'impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el projecte d'obres, i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.

2. Quan es concedeixi la llicència preceptiva o es presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia o quan s'iniciï la construcció, instal·lació u obra, encara que no es disposi del títol habilitat, l'Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte en base al pressupost i/o als mòduls establerts a l'Annex 1 d'aquesta ordenança fiscal, sense perjudici de la liquidació complementària. En intervencions no contemplades en el corresponent Annex o situacions contradictòries, la base imposable la determinaran els tècnics municipals d'acord amb el cost estimat d'aquestes.

3. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si s’escau, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que correspongui.

4. L'ingrés de les liquidacions, provisional i definitiva, s'efectuarà en les entitats col·laboradores de la recaptació en els terminis fixats pel Reglament General de Recaptació.

5. Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, i en el termini d’un mes des de l’acabament, el subjecte passiu haurà de presentar declaració sobre el seu cost real i efectiu, a la qual haurà d’adjuntar la documentació acreditativa, que pot consistir en el pressupost definitiu, les certificacions d’obra, la declaració d’obra nova o qualsevol altra documentació que pugui considerar-se vàlida per a la determinació del cost real. A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.

6. L'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si procedeix, la base imposable a què es refereix l'apartat 5, practicarà la liquidació corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que correspongui.

En tot cas, la pràctica de la liquidació a què es refereix aquest apartat no impedirà les actuacions d’inspecció que procedeixin.

La liquidació notificada al subjecte passiu s’ingressarà en els terminis establerts en l'article 62 de la Llei general tributària.

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés del deute s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.

7. Les sol·licituds de devolució, total o parcial de l’import satisfet, per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis tècnics municipals, en el qual es faci constar l’acceptació municipal de la renúncia total o parcial a l’execució de la construcció instal·lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’article 103.1.b) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Article 10. Inspecció i recaptació.

1. La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei general tributària, les altres Lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 11. Infraccions i sancions.

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària , i la normativa que desenvolupa el règim sancionador tributari.

Als efectes previstos en aquest apartat, es considerarà d'especial transcendència per a la gestió de l'impost la presentació de les declaracions exigides per la normativa vigent i recollides a l'article 11 d'aquesta Ordenança.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels projectes legals i reglamentaris de què porten causa.

ANNEX 1:

ÍNDEX O MÒDULS DE DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE

(per actuacions subjectes a llicència d’obres)

OBRES MAJORS

Impost igual al producte P1 x T x R x m2 afectats per l’actuació o P2x m2/m3 afectats per l’actuació.

P1 I P2 valor material de la construcció estimat.

Els supòsits d’aplicació dels paràmetres P1 i P2 seran els previstos a la descripció que contempla el quadre adjunt.

P1 valor material de la construcció estimat

P1 valor material de la construcció estimat.jpg

P2 valor material de la construcció estimat

P2 valor material de la construcció estimat.jpg

T coeficient corrector segons situació edificació

T coeficient corrector segons situació edificació.jpg

R coeficient corrector no aplicable a les obres majors de nova planta o ampliació. Aplicable segons la tipologia de la reforma o de la rehabilitació.

R coeficient corrector no aplicable a les obres majors de nova planta o ampliació.jpg

ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES:

(Obra civil i instal·lació)

Ascensors

Pb = Cp x ( 4.708 + 2.545 x N ).

N: Nombre de parades.

Cp: Capacitat màxima de l’ascensor en persones / 2

Per capacitat inferiors a 2 persones, el valor de Cp serà 1.

Muntacàrregues

Pb = Cc x (3.472 + 2.030 x N).

N: Nombre de parades.

Cc: Capacitat màxima del muntacàrregues en Kg./150.

Per capacitat inferiors a 150 Kg, el valor de Cc serà 1€.

Instal·lacions de rètols i cartelleres

Instal·lacions de rètols i cartelleres.jpg

OBRES EN VIA PÚBLICA:

(Rases, pous i obertures per instal·lacions de serveis públics)

Obres en via publica.jpg

OBRES MENORS:

OBRES MENORS 1.jpg

OBRES MENORS 2.jpg

Disposició final.

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a data, del 12 de desembre de 2016, començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s'han modificat restaran vigents.

PUBLICAT AL BOP Nº 71 DEL 11/04/2017

- Modificació de l'article 8 (tipus de gravamen), publicat al BOP nº236 del 09/12/2019