27° / 14° Cubierto con tormenta

ORDENANÇA NÚM. 27 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Article 1. Fet imposable

1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i els terrenys integrats en els béns immobles de característiques especials, i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:

 1. Negoci jurídic mortis causa.
 2. Negoci jurídic inter vivos, ja sigui de caràcter onerós o gratuït.
 3. Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució forçosa.
 4. Expropiació forçosa.

3. No estan subjectes a aquest impost:

 1. L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans i de característiques especials a efectes de l’esmentat impost sobre béns immobles, amb independència que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el Padró.
 2. Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adquisicions que a favor seu i en pagament d’elles es verifiquin i les transmissions que es facin els cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
 3. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills,  a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
 4. No  estarà subjecte a l’impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost de societats, quan no estiguin integrats en una branca d’activitat.
 5. No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin a conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i el Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives, o norma que ho substitueixi.
 6. L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.
 7. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats per aquests, en els termes de l’article 23 del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, o norma que el substitueixi. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació sí estarà subjecta a aquest impost.
 8. La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret real, en produir-se la consolidació de la propietat.
 9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions de transmissions del negoci o d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d’entitats de crèdit a favor d’una entitat o altra de crèdit, a l’empara de la normativa de reestructuració bancària.
 10. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana fetes per una entitat de crèdit a favor d’una societat per a la gestió d’actius, sempre que els esmentats immobles hagin estat adquirits per l’entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries a l’empara de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre de sanejament i venda d’actius immobiliaris del sector financer.
 11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración bancaria (SAREB), regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
 12. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la SAREB a entitats participades directa o indirectament per la dita societat en almenys el 50% del capital, fons propis, resultats o drets de vot en l’entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o a conseqüència de la mateixa.
 13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la SAREB, o per les entitats constituïdes per aquesta per a poder complir amb el seu objecte social, als fons d’actius bancaris (FAB), a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
 14. Les aportacions o transmissions de béns immobles fetes  entre els citats fons d’actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als fons, previst en l’apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.

En la posterior transmissió dels immobles referits en els punts anteriors, per al còmput del nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment del valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període anterior a la seva adquisició.

    o. Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions de terrenys, respecte dels  quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor per diferència entre els valors d’aquells terrenys en les dates de transmissió i adquisició. En aquest cas el subjecte passiu haurà de declarar igualment la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l’adquisició.

Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició del terreny, es prendrà en cada cas el més gran dels valors següents: el que consti en el títol que documenti l’operació o el comprovat, si s’escau, per l’administració tributària, sense que s’hi puguin computar les despeses o tributs que gravin aquestes operacions.

Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en què hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d’aplicar la proporció que representi, en la data de meritació de l’impost, el valor cadastral del terreny respecte al valor cadastral total. Aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de la transmissió com, si s’escau, al d’adquisició.

Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu, s’aplicaran les regles del paràgraf anterior prenent, si s’escau, el primer dels dos valors a comparar assenyalats amb anterioritat, el declarat en l’Impost sobre Successions i Donacions.

En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquesta lletra, per al còmput d’anys al llarg del qual s’ha posat de manifest l’increment de valor, no es tindrà en compte el període anterior a la seva adquisició.

Article 2. Subjectes passius

1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:

 1. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitadors del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
 2. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitadors del domini a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que transmeti el terreny o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

3. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili estarà obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant això, l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.

Article 3. Successors i responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària (LGT) i a l’ordenança general de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’ordenança general de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida.

Article 4. Exempcions i bonificacions

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència de:

 1. La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
 2. Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com conjunt historicoartístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons s’estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat a càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.

Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà reunir els següents requisits:

 • Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de fer durant el període de generació del tribut.
 • El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de l’immoble.
 • Si s’ha rebut qualsevol subvenció o ajut destinat a finançar, encara que sigui parcialment, el cost de les obres, l’import d’aquests ajuts minorarà el cost de les obres als efectes de la determinació del percentatge de l’apartat anterior.

Amb la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació:

 • Acreditació del fet que el bé immoble es troba dins del perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic, o que ha estat declarat individualment d’interès cultural.
 • Llicència municipal que autoritza les obres.
 • Certificat expedit per la direcció de les obres on es posi de manifest que l’actuació ha consistit en la realització d’obres de conservació, millora o rehabilitació, així com el cost d’execució d’aquestes.
 • Declaració de les subvencions o ajuts rebuts per a finançar les obres.

2. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència de les transmissions que realitzin les persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o de crèdits hipotecaris.

També serà d’aplicació aquesta exempció en les transmissions de l’habitatge habitual en què concorrin els requisits anteriors, fetes en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial.

No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de la transmissió de l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Amb caràcter general es presumirà la inexistència d’aquesta capacitat. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a fer la corresponent liquidació tributària.

Als efectes d’aquest apartat, es considerarà habitatge habitual la residencia on hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda, almenys, durant els dos darrers anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si el dit termini fos inferior als dos anys.

Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre, reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de la Llei sobre l’impost de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. S’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents: 

a. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les quals pertanyi el municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les dites entitats locals.

b. El municipi d’imposició i altres entitats locals integrades o a les que s’integri dit municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes Autònoms de l’Estat.

c. Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament, aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre.

Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l’ajuntament la seva opció pel règim fiscal prevista al títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l’any natural en què s’hagi produït el fet imposable.

No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà fer en el termini previst en l’apartat 2 de l’article 10 d’aquesta ordenança, en el supòsit que la finalització d’aquest termini excedeixi de l’any natural previst en el paràgraf anterior.

d. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades pel text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances Privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.

e. Els titulars de concessions administratives reversibles quant als terrenys afectes a aquestes.

f. La Creu Roja Espanyola.

g. Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals.

4. Es concedirà una bonificació del 75% de la quota íntegra de l’Impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini de l’habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els ascendents de primer grau i adoptants.

A aquests efectes es considera habitatge habitual del causant la residència on figuri empadronat el causant. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes d’aquesta bonificació quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades. 

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament com l’habitatge, sempre i quan es trobin situats al mateix immoble o grup d’immobles. 

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat dins el termini establert per a presentació la declaració a l’article 11 d’aquesta ordenança i caldrà adjuntar el document públic d’acceptació d’herència i documentació que ho justifiqui. 

Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions

1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s'han de presentar a l’ajuntament en el moment de fer la declaració o l’autoliquidació del tribut i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.

2. En el  cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritació del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció.

Article 6. Base imposable

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.

2. Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la meritació pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest article corresponent al període de generació de l'increment del valor. En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complerts, sense tenir en compte les fraccions de mes.

3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps de la meritació d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes de l'impost sobre béns immobles.

Això no obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s’instruïssin, referit al moment de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.

Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació de l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin en el cadastre o en el padró de l’impost sobre béns immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de la meritació.

4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:

a. Usdefruit

 1. El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70%.
 2. En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70% del valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat augmenta, en la proporció de l'1% menys per cada any més, amb el límit mínim del 10% del valor total.
 3. Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.

b. Ús i estatge

El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75% del valor del terreny sobre el qual s'han d’imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.

c. Nua propietat

El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.

d. Dret real de superfície

El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit temporal. 

e. Altres drets reals 

Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o més alt que el que resulti de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles.

5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.

En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.

6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest, cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple.

8. Per a determinar la base imposable, es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la  meritació pel coeficient que correspongui al període de generació de l'increment de valor establert en el quadre següent:

PERÍODE 

COEFICIENT

PERÍODE

COEFICIENT

menys d'1 any

0,14

11 anys

0,08

1 any

0,13

12 anys

0,08

2 anys

0,14

13 anys

0,08

3 anys

0,15

14 anys

0,09

4 anys

0,17

15 anys

0,10

5 anys

0,17

16 anys

0,13

6 anys

0,16

17 anys

0,17

7 anys

0,12

18 anys

0,23

8 anys

0,10

19 anys

0,29

9 anys

0,09

Igual o superior a 20 anys

0,45

10 anys

0,08

Si a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en l'article 107.4 del TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal resultés superior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés.

9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l'article 104.5 del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base imposable determinada de conformitat amb el que es preveu en aquesta ordenança, es prendrà com a base imposable l'import del dit increment de valor.

10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, prenent en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, si s’escau, per l'Administració tributària.

11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'aconseguir l'import de l'increment entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el declarat a efectes de l'impost sobre successions i donacions o el comprovat, si s’escau, per l'Administració tributària.

12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions.

13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que representi en la data de meritació de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total. Aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, si s’escau, al valor d'adquisició. 

Article 7. Tipus de gravamen i quota

La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 22,00%.

Article 8. Període de generació 

1. L'impost es merita: 

 1. Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.
 2. Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.

2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava l'impost. Per a la seva determinació, hom prendrà els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any. En el cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual per mesos, sense tenir en compte les fraccions de mes.

3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:

 1. En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic, la de defunció de qualsevol dels signants o la de lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
 2. En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

Article 9. Nul·litat de la transmissió

1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1295 del Codi civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.

3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer.

Article 10. Règim de gestió

Els subjectes passius hauran de presentar declaració davant l’ajuntament o davant de les oficines de l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs.

1. Règim de declaració

 1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant de l’ajuntament o a les oficines de l’OAGRTL la declaració de la transmissió efectuada, on s’han d’incloure tots els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent. 
 2. Cal presentar una declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral.
 3. A la declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on constin els actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin.

2. La declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi l’acreditació de l’impost:

 1. Quan es tracti d’actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils.
 2. Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

3. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’ajuntament o organisme gestor de l’impost la realització del fet imposable en els mateixos terminis:

 1. En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol lucratiu, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o que transmet el dret real de què es tracti.
 2. En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

4. El  Registre de la propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest impost, sense que s’acrediti prèviament haver presentat la declaració, comunicació o autoliquidació.

5. Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament o a l’organisme que gestiona aquest impost, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en què es continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin en relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a enviar, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. 

Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins del qual estan obligats a presentar la declaració per l’impost i sobre les responsabilitats tributàries per la manca de presentació de declaracions.

Article 11. Liquidacions tributàries

 1. L'Ajuntament o organisme gestor del tribut practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i negocis que impliquin la generació del fet imposable.
 2. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració.
 3. Quan es practiqui la liquidació d’acord amb les dades rebudes per un mitjà diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració. Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent és eficaç en dret.
 4. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 102 i 109 i següents de la Llei general tributària i s'atorgarà el període de pagament de l'article 62.2 de la Llei general tributària.
 5. Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 12. Comprovació i investigació

1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

2. En el que és relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, i, en particular, quan l’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació, hom aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària.

3. La presentació fora de termini de les declaracions tributàries implicarà l’aplicació dels recàrrecs i interessos següents:

 1. El recàrrec serà un percentatge igual a l'1% més un altre 1% addicional per cada mes complet de retard amb que es presenti la declaració respecte al termini establert per a la presentació. En aquests supòsits, s'exclouen l'interès de demora i les sancions.
 2. Recàrrec del 15% quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des de l’endemà al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en què es practiqui la liquidació.
 3. L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25% sempre que es realitzi l'ingrés total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de la liquidació practicada per l'administració derivada de la declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària.

4. La manca de presentació de les declaracions o els documents que els han d’acompanyar o la seva presentació de forma incompleta o incorrecta constitueixen infraccions greus.

Article 13. Gestió per delegació

1. Si la gestió tributària i la recaptació del tribut ha estat delegada a la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), les normes i referències a l’Ajuntament contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l'administració delegada.

2. L'OAGRTL establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de notaris i registradors de la propietat per tal de conèixer puntualment les modificacions de titularitat dominical, facilitar el compliment de les obligacions fiscals dels contribuents i agilitar la recaptació del tribut.

 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme L'OAGRTL de la Diputació de Lleida s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.

Disposició addicional

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang legal o reglamentari que afectin qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.

Disposició transitòria

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement mantindran la seva vigència per a aquests exercicis  futurs, sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent  a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a la dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada en data  28 de març de 2022 començarà a regir l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

PUBLICAT AL BOP Nº99 DEL 24/05/2022