40° / 23° Clar

Catàleg de béns a protegir

INTRODUCCIÓ

El catàleg de béns a protegir del municipi d'Artesa de Segre és un document inclòs en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Artesa de Segre (POUM).

El catàleg té per objectiu protegir els edificis, conjunts, elements arquitectònics, espais urbans i patrimoni arqueològic que per les seves característiques arquitectònics, històriques, urbanístiques, arqueològiques, paistagístiques i socials, siguin mereixedors de dita protecció.

La base per l'elaboració del catàleg de béns protegits ha estat l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dels béns indicats des de l'Ajuntament d'Artesa de Segre i de les propostes de l'equip redactor del propi POUM.

 

CATALOGACIÓ

 • BCIN o assimilables: Són els béns que ja tenen consideració de Béns Culturals d'Interès Nacional segons el que disposa la Llei 9/1993 del patrimoni català o que són susceptibles de ser-hi incloses.
 • BCIL o assimilables: Béns culturals d'interès local. Són aquells elements del catàleg que mantenn el seu valor històric-artístic i arquitectònic en si mateixos i que no tenen consideració de BCIN segons el que disposa la llei 9/1993.
 • BC: Són elements que tot i el seu especial interès arquitectònic, o històric, no tenen consideració de BCIN o BCIL i s'estableixen determinats nivells de regulació normativa per evitar que les intervencions que es vulguin realitzar sobre ells no comportin la seva degradació. Aquests béns poden ser declarats Béns Culturals d'Interès Local prèvia tramitació de l'expedient administratiu corresponent.
 • JA: Béns considerats Patrimoni arqueològic. Són elements o zones que tenen un especial interès per la seva concentració en l'espai de restes generades per els activitats de les comunitats humanes i/o animals del passat i que és susceptible de ser estudiat mitjançant els mètodes arqueològics corresponents.

 

ELEMENTS PROTEGITS

 • ELEMENTS PUNTUALS: Són aquells elements característics que estan situats en un edifici, façana o entorn urbà que cal protegir pel seu valor arquitectònic, històric-artístic, urbanístic, arqueològic, paisatgístic o social.
 • FAÇANES: Elements que cal mantenir en aquells casos que la seva particularitat així ho requereixi.
 • EDIFICIS: Es protegiran aquells que són vertaderament i representatius i que mantenen les característiques originals.
 • ENTORNS URBANS: Són aquells ambients que conserven una coherència formal, paisatgística, etc ... que s'han de protegir per evitar la seva degradació.
 • PATRIMONI ARQUEOLÒGIC: Com a elements característics i no classificables dins dels apartats anteriors, tenen una categoria pròpia de protecció.

 

NIVELLS DE PROTECCIÓ

NIVELL 1:

 • Aquest nivell inclou exclusivament els Béns Culturals d'Interès Nacional o assimilables, que tindran el nivell de protecció que determina la Llei de Patrimoni Català.
 • No es podrà realitzar cap tipus d'obra sense l'exprès permís de la Direcció General de Patrimoni Cultural que dictaminarà les actuacions prèvies a realitzar i determinarà la viabilitat de les obres.

NIVELL 2:

 • Es mantindrà la configuració específica de la façana, element o edifici, tot i que per mitjà d'un estudi previ i d'acord amb la legislació vigent, es podrà autoritzar la modificació de les proporcions, la situació i nombre de les obertures per poder donar l'element en qüestió el nivell d'habitabilitat que correspongui. L'element catalogat no podrà ser modificat ni en la seva estructura ni en els seus elements constitutius, sense la prèvia atorgació d'una llicència municipal, sol.licitada amb un projecte, aquest projecte ha de justificar la conveniència o necessitat de les obres de modificació, que es descriuran en una memòria i s'aportaran els plànols corresponents.
 • Aquest nivell de protecció s'aplicarà a tots els edificis, elements del casc antic d'Artesa de Segre i als considerats BCIL o assimilables, tret d'aquells que per la seva protecció específica se'ls apliqui un altre nivell de protecció.

NIVELL 3:

 • En aquest nivell quan se sol.liciti una llicència d'obres que pugui afectar qualsevol dels jaciments del catàleg, caldrà informar al Departament de Cultura i requerir al propietari perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en el tema. En els jaciments en llocs amb usos agrícoles i forestals, es permet la seva continuïtat sempre que no afectin les zones arqueològiques. No es permeten els moviments de terres, la realització de pous, extraccions o perforacions.
 • Si hi hagués algun solar en el qual es pot conservar restes de muralla medieval formant part de les cases actuals, o del subsòl, es obres d'enderrocament o rehabilitació s'hauran de realitzar sota control i seguiment arqueològic.
 • En els jaciments arqueològics dels que es disposa d'un àmbit de protecció aportat per l'Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es considera un àrea de protecció de 100 metres al voltant de l'element en qüestió (a excepte de la capella de la Verge del Pla que aquesta zona es de 50 metres).
 • En cas de contradicció en la documentació del POUM, pel que fa a les mesures de protecció del bé, establertes entre el catàleg i les normes urbanístiques generals, prevaldran sempre les determinacions del catàleg.

NIVELL 4:

 • Nivell de protecció assignat als elements catalogats com a BC. En aquest nivell s'admet la possibilitat de desmuntar la façana, element protegit o edifici per problemes amb la solidesa estructural o problemes constructius que així ho aconsellin, per tornar-lo a reconstruir amb la situació, característiques i materials originals.
 • Es podrà permetre el buidat interior de l'edifici, mantenint la volumetria i la situació de les obertures, posteriorment a la realització del corresponent projecte a tal efecte i a l'atorgació de la corresponent llicència municipal.

 

RELACIÓ BÉNS PROTEGITS

 1. Castell de Comiols BCIN
 2. Sant Romà de Comiols BCIL
 3. Sant Marc i Sant Joan de Batlliu BC
 4. Sant Martí de Collfred BC
 5. Santa Maria de Vernet BC
 6. Castell de Vernet BCIL
 7. Trulls de Vernet BC
 8. Jaciment arqueològic d’Antona JA
 9. Sant Bartomeu d’Ariet BC
 10. Castell de la Vall d'Ariet de Caps BCIN
 11. Santuari de Mare de Déu de la Vedrenya BC
 12. Castell d'Artesa (o el Castellot) i jaciment arqueològic BCIN
 13. Església de Santa Maria del Pla BCIL
 14. La Granja BCIN
 15. Museu del Montsec BC
 16. Església de l'Assumpció BC
 17. Sagrat Cor BC
 18. Castell de Vilves BCIN
 19. Església de Sant Climent de Vilves BCIL
 20. Tombes antropomorfes de Seró JA
 21. Església de Santa Maria de Baldomar BCIN
 22. Església Santa Maria de Seró BC
 23. Castell de Seró BCIN
 24. Santuari de Mare de Déu de Refet BC
 25. Castell de Tudela de Segre BCIN
 26. Església de Sant Pere BCIL
 27. Castell i Església de Sant Miquel de Grialó BCIN
 28. Església de Sant Miquel de Colldelrat BC
 29. Església de Sant Salvador BC
 30. La Mesquita (Església i sarcòfags) BC
 31. Església de Santa Maria d’Anya BCIL
 32. Castell de la Clua BCIL
 33. Església de Sant Julià de la Clua BC
 34. Colònia la Fabrica BC
 35. Església de Sant Gil BC
 36. Tombes medievals (Finca les Pletes) JA
 37. Església de Santa Maria de Montargull BC
 38. Església de Sant Ponç de Vall-llebrera BC
 39. Església de Sant Serni de Vall-lleberola BC
 40. Església de Santacreu BC
 41. Castell de Montmagastre BCIN
 42. Sant Miquel de Montmagastre BC
 43. Tomba Masset JA
 44. Menhir de Montmagastre JA
 45. Tombes Tossal de les vídues JA
 46. Església Tancalaporta BC
 47. Església Santa Fe BCIL
 48. Petjades de dinosaures JA
 49. Trull del Farré BC
 50. Dolmen de Montmagastre JA
 51. Enterrament d’Anya JA
 52. Tombes els Tossals JA
 53. Castell de la Vall d’Ariet de Sols BCIN
 54. Sant Salvador d’Alentorn BC
 55. Ajuntament d’Artesa de Segre BC
 56. Les Escoles BC
 57. La Farinera BC
 58. Jaciment La Roureda de Vernet BC
 59. Esglèsia de les Torres BC
 60. Porxos de la Plaça Major BC
 61. Trulls d’Anya BC
 62. Camí Ral JA
 63. Jaciment Cal Cassaca JA
 64. Jaciment de Les Deveses JA
 65. Jaciment de Colldelrat JA
 66. Jaciment de Refet JA
 67. Jaciment Serrat del Sabater I JA
 68. Jaciment Serrat del Sabater II JA
 69. La Balma del Clotar JA
 70. La Balma d’en Borrell JA
 71. Església Montargull BC
 72. Monestir de Vall-lleberola BC
 73. Portal de Vall.llebrera BCIL
 74. Portal de Tudela BCIL
 75. Casc Antic d’Artesa de Segre BC
 76. Espluga Negra de Vall.llebrera I JA
 77. Espluga Negra de Vall.llebrera II JA
 78. Galeria 1 del Serrat de la Torre de l’Àliga JA
 79. Galeria 2 del Serrat de la Torre de l’Àliga JA
 80. Tombes de llosa del Pla JA
 81. Construcció Megalítica 1 (Inèdit) I JA
 82. Construcció Megalítica 1 (Inèdit) II JA
 83. Construcció megalítica Mas Canaleta JA
 84. Megalit del Pla de Camats JA
 85. Coves d’Antona JA
 86. Antiga elèctrica BC

 

ALTRES LLOCS D'INTERÈS

 • Ll-1 Coll de Comiols BC
 • Ll-2 Font de la Trilla (zona de Picnic) BC
 • Ll-3 La Palanca (zona de Picnic) BC
 • Ll-4 Font del Canalet BC